Z6_PPGAHG80094I90QLC0I30020F2
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I30020V4
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I3002G00
Достъп до обществена информация Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация Информация предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на областна администрация Списък актове в изпълнение на правомощията на областния управител и текстовете на издадените нормативни и общи административни актове Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация

Достъп до информация

Дата на публикуване: 19.10.2020
Последна актуализация: 26.02.2024

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация или информация за повторна употреба, създавана и съхранявана в Оластна администрация Монтана.

Закон за достъп до обществена информация (извадка)
Чл. 2. (1) Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Чл. 10. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия
Чл. 11. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.
 

Форми за предоставяне на достъп да обществена информация:
- преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
- устна справка;
- копия на материален носител;
- копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.
/За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите/

https://www.livechatalternative.com/