Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QJ5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UV4

Главен секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Главен секретар инж.Иван Тодоров

ИНЖ. ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

Роден на 21 август 1960г. в с. Зверино, община Мездра.
Семеен с трима сина.
Притежава магистърска степен от Технически университет гр. София,      специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи” и следдипломна квалификация по мениджмънт.
Професионална кариера:
1988-1990г.  – Завод за контактни елементи – Зверино – технолог;
1990-2004г. – БТК ЕАД – ТПД Монтана и РУД Враца – генерален директор, зам. генерален директор;
2005–2008г. – Електроразпределение Монтана –енергетик, началник район, управител;
2009–2010г. – МИГ ”Бойчиновци- Якимово” – ръководител проект;
2010–2011г.– Община Бойчиновци – директор дирекция  ИСПУТ
Обществена дейност:
2009-2011г. – Общински съветник в  Общински съвет Монтана, председател на комисията по общинска собственост и член на комисията по ТСУ

Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар. Главният секретар се назначава от областния управител.

Главният секретар:
• Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител;
• Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;
• Създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация;
• Осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена;
• Контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;
• Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия;
• Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация;
• Организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване;
• Изпълнява и други задачи, възложени му от областния управител.

https://www.livechatalternative.com/