Заместник областни управители

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 09.06.2021

Заместник областен управител Латинка СимоваЛАТИНКА САЛТИРОВА СИМОВА

Родена на 30 ноември 1967 година. Притежава образователно-квалификационна степен магистър по право и по история от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

В периода 1989 – 2008 година работи като учител, възпитател и 10 години заместник-директор по учебната дейност в СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец.

От 2008 г. до днес е заемала експертни и ръководни длъжности в община Вършец - директор на дирекция „Административно обслужване и стопанско управление“ и в община Враца -  директор на дирекция „Административно-правни дейности“.

 

Била е изпълнителен директор на СНЦ „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ от 2016 до 2019 година.

Ресори:

- бюджет и финанси;
- държавна собственост;
- обществен ред и сигурност;
- етнически и интеграционни въпроси, гражданско общество и работа с неправителствения сектор;
- труд, социална политика;
- туризъм;
- регионално развитие и евроинтеграция;
- здравеопазване, образование, култура и младежки дейности;
- местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местно  самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове за общините: Бойчиновци, Берковица, ,Вършец, Георги Дамяново, Монтана и Лом;
- други задачи, възложени от областния управител.

 

 

 

Заместник областен управител Кирил Петров Делев

КИРИЛ ПЕТРОВ ДЕЛЕВ

 

Роден на 02.03.1968 г. в гр. Монтана. Завършил във ВИЗВМ,  гр. Стара Загора – Магистър  по ветеринарна медицина. Работил е като Началник Отдел в Държавен фонд ,,Земеделие“ , гр. София, Зам. изпълнителен директор в ИАРА – гр. София. Административна дейност е упражнявал и в ОД на ДФЗ – Монтана на длъжност Административен директор. През последните години  работил управление и администриране в частния сектор.

Ресори:
-отбранително-мобилизационната подготовка и защита на населението при бедствия и аварии;
-земеделие и храни;
-достъп до обществена информация;
-околна среда и води;
-транспорт, съобщения и благоустройствени дейности;
-строителство, промишленост, търговия и икономика, енергетика и енергийни ресурси;
-местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове за общините: Брусарци, Медковец, Якимово, Вълчедръм и Чипровци;
-други задачи, възложени от областния управител.