Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q35
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3107
Структура Главен секретар Дирекция "АПОФУС" Дирекция "АКРРДС" Декларации по ЗПК Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети Контрол по законосъобразност на заповеди на кметове на общини Решения по съдебни дела Документи Годишни отчети Публични регистри Декларации по чл. 12.1 и 12.2 от ЗПКУ

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.12.2022

Областна администрация Монтана провежда националната политика на изпълнителната власт на територията на област Монтана при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на областта и икономическия и растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.

https://www.livechatalternative.com/