Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.05.2021

Административното обслужване в областна администрация Монтана се осъществява при спазване на принципите, установени в Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредба за административното обслужване, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на клиента, както и всички действащи нормативни актове в Република България.