Областна комисия „Военни паметници”

Дата на публикуване: 22.12.2020
Последна актуализация: 06.10.2021

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Областна комисия „Военни паметници” към Областния управител на област Монтана е създадена на основание чл. 6 от Закона за военните паметници.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областна комисия “Военни паметници” към Областния управител на област Монтана има за цел да оптимизира взаимодействието и взаимообвързаността в рамките на законовите правомощия на териториалните звена на централната администрация, органите на местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за постигане на ефективна държавна политика по отношение на военните паметници на територията на област Монтана.

СЪСТАВ:
Съставът на Областна комисия “Военни паметници” е определен със Заповед № ОКД-29-1-(1)/30.09.2021 г.  на Областния управител на област Монтана.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2016 година.

Протокол от 14.12.2016г.
Протокол от 28.07.2016г.

2014 година.

Протокол от 12.08.2014г.

2013 година.

Протокол от 13.12.2013г.
Протокол от 25.07.2013г.

2012 година.

Протокол от 11.12.2012г.
Протокол от 24.04.2012г.

2010 година.

Протокол от 15.10.2010г.