Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QR5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3104
Общински съвет Берковица Общински съвет Бойчиновци Общински съвет Брусарци Общински съвет Вълчедръм Общински съвет Вършец Общински съвет Георги Дамяново Общински съвет Лом Общински съвет Медковец Общински съвет Монтана Общински съвет Чипровци Общински съвет Якимово

Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Правомощията на областния управител включват упражняване контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Тук ще намерите информация за върнати и оспорени решения на общинските съвети на територията на Област Монтана.

https://www.livechatalternative.com/