Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GQ0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G16
Общи сведения Общините в областта Държавни институции Планове и стратегии Програми и проекти Учебни заведения Здравни заведения Икономическо развитие Културен календар Галерия Отчуждаване на имоти

За Областта

Дата на публикуване: 15.10.2020
Последна актуализация: 02.12.2022

Област Монтана е с обща площ от 3635 кв. км, което е 3,3 % от територията на Република България. Северна граница на областта е река Дунав, която е и държавна граница с Румъния. На югозапад областта граничи със Сърбия, на юг е ограничена от северните склонове на Стара планина. Съседна област в западна посока е Видин, в източна - област Враца и в южна посока - област София.

Областта е една от петте области на Северозападен район. От всичките 11 общини в областта 6 са с периферно, гранично положение и са с потенциал за осъществяване на трансгранично сътрудничество с общини от съседни страни – Сърбия и Румъния.

Важно предимство на областта е свързано с местоположението й. През територията на областта минават два от европейските транспортни коридори - коридор № 4 (път Е 79) Видин-Монтана-Враца-София-Кулата (РП І-1) и коридор № 7 (по крайбрежието на река Дунав). Пристанище Лом е второто по големина дунавско пристанище в България, като изградената инфраструктура до него осигурява най-късата директна сухоземна връзка (чрез второкласен път ІІ-81 през Старопланинския проход Петрохан), свързващ пристанище Лом с пристанище Солун.

Област Монтана е на трето място по брой на населението сред другите области в Северозападния район, който обхваща общо 5 области: Видин, Враца, Плевен, Ловеч и Монтана. Населението на областта наброява 148 098 души (2011 г.), което съставлява 17.8% от населението на Северозападния район и 2.0% от това на страната. По площ областта е на трето място в рамките на района. 

https://www.livechatalternative.com/