Z6_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPG2D1
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPG231
Правила при бедствия

Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове

Дата на публикуване: 23.12.2020
Последна актуализация: 07.02.2022

В процес на актуализация........

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 10 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния и с общинските щабове е консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на министерства и ведомства и юридически лица в областта, съобразно компетентността им подпомага Областния управител при упражняване на правомощията си за изпълнение на дейностите по организиране и ръководство на защитата на живота и здравето на населението, инфраструктурата, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. Областният щаб изпълнява и дейности съгласно Плана за противодействие на тероризма в област Монтана за пресичане на терористична дейност и овладяване на последствия от терористични актове на областно ниво. Същият се свиква по нареждане на Областния управител на област Монтана..

СЪСТАВ:

Съставът на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия в област Монтана и за взаимодействие с Националния и с общинските щабове е определен със Заповед № ОМП-02-9/19.07.2021 г.

ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТТА

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2016 година.

Протокол от проведено заседание на 12.12.2016г.
Протокол от проведено заседание на 17.11.2016г.
Протокол от проведено заседание на 02.11.2016г.
Протокол от проведено заседание на 02.09.2016г.
Протокол от проведено заседание на 10.03.2016г.

2013 година.

Протокол от проведено заседание на 25.10.2013г.
Протокол от проведено заседание 22.10.2013г.
Протокол от проведено заседание 22.03.2013г.

2012 година.

7.Протокол от проведено заседание на 16.11.2012г.
6.Протокол от проведено заседание на 26.10.2012г.
5.Протокол от проведено заседание 15.10.2012г.
4.Протокол от проведено заседание 26.01 2012г.
3.Протокол от проведено заседание 16.02.2012г.
2.Протокол от проведено заседание 15.02.2012г.
1.Протокол от проведено заседание 15.02.2012г.

2011 година.

1.Протокол от проведено заседание на 07.11.2011г.

https://www.livechatalternative.com/