Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QU4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR4
Областни комисии Областни съвети Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове Областен координационен механизъм по деинституционализация за област Mонтана Областен кризисен щаб за изпълнение на плана за временна закрила в област Монтана Регионален съвет за развитие

Комисии и съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 02.12.2022

В областна администрация Монтана са създадени 6 областни комисии и 11 областни съвета.

Областния координационен механизъм по деинституционализация за област Монтана е създаден за осигуряване на ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнение на политики за деинституционализация. 

Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния и с общинските щабове е консултативно звено към Областния управител. Подпомага Областния управител при упражняване на правомощията му за изпълнение на дейностите по организиране и ръководство на защитата на живота и здравето на населението, инфраструктурата, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. Същият изпълнява и дейности съгласно Плана за противодействие на тероризма в област Монтана за пресичане на терористична дейност и овладяване на последствия от терористични актове на областно ниво. 

Областният кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана е обществено-консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на министерства и ведомства и кметове на общини от област Монтана, съобразно компетентността им подпомага Областния управител при упражняване на правомощията му за изпълнение на дейностите за приемане и временно настаняване на бежанци на територията на област Монтана.

https://www.livechatalternative.com/