Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

Заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана за представяне на проект да държавен план-прием за учебната 2024/2025 година

Дата на публикуване: 01.12.2023
Последна актуализация: 01.12.2023



На 01 декември 2023 г. в Областна администрация – Монтана се проведе Заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана за представяне на проект да държавен план-прием (ДПП) за учебната 2024/2025 година в училищата с гимназиален етап от област Монтана.
Г-н Ивайло Антонов, областен управител на област Монтана откри заседанието и запозна присъстващите с дневния ред. Г-жа Трайка Трайкова, началник на РУО – Монтана представи информация за общото състояние на обучението в гимназиален етап, съотношението между профилирано и професионално обучение, съответствието на част от предлаганите професии с Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 г. на Република България и др. 
На членовете на комисията по заетостта бе представена обобщена информация за брой и баланс на учениците, завършващи VІІ клас през учебната 2023/2024 година и предложението за държавен план-прием  за  учебната 2024/2025 година на областно ниво по общини и по училища.
Проектът на предложение включва общо 46 паралелки в 25 училища, от които 12 профилирани и 34 професионални. В 2 училища се предлагат защитени професии, в 12 училища - професии с очакван недостиг на пазара на труда, в 11 училища – професии, попадащи в списъка на ИСИС, а в 6 училища нови за област Монтана специалности. 
Своето мнение за проекта на ДПП споделиха г-н Марин Генов - фирма „Геномакс“, с. Замфирово; г-н Иван Сергисов - Асоциация на индустриалния капитал Монтана; г-жа Мая Григорова - Стопанска камара Монтана; г-н Валери Николов – Търговско-промишлена палата Монтана; г-жа Мая Тасева – „Електрохолд България“.
Членовете на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана са приканени до 10 дни да изпратят в РУО – Монтана своите предложения за промени в ДПП, в случай че имат такива.
 

https://www.livechatalternative.com/