СТАРТИРА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА 2022 Г.

Дата на публикуване: 13.05.2022
Последна актуализация: 16.05.2022

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022 г., Министерството на труда и социалната политика стартира процедура по разработване на регионалните програми за заетост. 

Програмите са ефективен инструмент на активната политика на пазара на труда, с който се подпомагат регионите и се осигурява заетост на безработни лица от уязвимите групи.
Заделените средства от държавния бюджет за реализация на регионалните програми за заетост през 2022 г. са над 48 млн. лв., което е 4 пъти повече в сравнение с предходната година и е израз на засилена подкрепа от държавата за хората в уязвимо положение и бизнеса в регионите.
Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една регионална програма за всяка административна област на основата на предложенията от областната и общинските администрации.
През 2022 г. регионалните програми ще насърчат разкриването на устойчиви работни места и ще допринесат за възстановяване на заетостта. Във всяка Регионална програма трябва да се планира субсидирана заетост за лица от целевата група, на основата на партньорства с предприятия от частния сектор. Приоритетно в субсидирана заетост се включват безработни лица, регистрирани в бюрата по труда по причини, свързани с Ковид кризата. За да се даде тласък на местното развитие, е важно програмата да адресира мерки в сектори с потенциал за растеж. Партньорствата за заетост с работодатели, които осъществяват дейности, свързани със зеления преход, също са важни. 
Заинтересованите работодатели могат да заявят потребностите си от работна сила пред Областния управител на област Монтана и пред кметовете на общини в област Монтана до 16 май 2022 г. – 17.00 ч., за включване в Програмата за заетост на областна администрация Монтана и съответно Програмата за заетост на всяка община. На всяко разкрито работно място по регионалните програми могат да се назначават безработни лица, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца. 
Разработените проектни предложения следва да бъдат подадени в срок до 17 май 2022 г., след което комисия, назначена от Областния управител, ще ги оцени и ще разработи Регионалната програма за заетост за област Монтана за 2022 г. 
Значително по-големият финансов ресурс през настоящата година предполага и широк териториален обхват на регионалните програми. Целта е работни места да се разкрият във всички населени места от областта, в които има подходящи за тях регистрирани безработни лица, за да се даде шанс и да се създадат условия за заетост и в най-отдалечените от икономическите центрове райони. 
Програмите могат да осигуряват заетост и на работни места в дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда (доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене, подкрепа за самообслужване, движение и придвижване, пазаруване и др. ежедневни и домакински дейности) на лица с трайни увреждания и възрастни хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки, услуги и програми, финансирани със средства от държавния бюджет или с европейски средства, или средства от международни програми и проекти, включително Механизма за личната помощ.
Утвърдено е разпределението на средствата от бюджета на МТСП за активна политика по области в Националния план за действие по заетостта през 2022 г., за област Монтана те са в размер на 2 504 420 лв.
До 20.05.2022 г. е срокът, в който Председателят на Комисията по заетост следва да представи в Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2022 г.
Срокът за изпълнение на регионалната програма е до 09.12.2022 г.

Документи за кандидатстване :

Заявление.
Дата на публикуване: 16.05.2022

Указания.
Дата на публикуване: 16.05.2022

Декларация.
Дата на публикуване: 16.05.2022

https://www.livechatalternative.com/