Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

Работна среща

Дата на публикуване: 14.02.2024
Последна актуализация: 14.02.2024


      На 09 февруари 2024 г., в Областна администрация – Монтана, се проведе Заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана за представяне на предложението за държавен план-прием (ДПП) за учебната 2024/2025 година в училищата с гимназиален етап от област Монтана.

      Г-н Ивайло Антонов, областен управител на област Монтана, откри заседанието и запозна присъстващите с дневния ред.

      Инж. Росица Ангелова, началник на отдел Организационно-методическа дейност и контрол в РУО – Монтана, представи обща информация за дейностите по планиране и изготвяне на ДПП в училищата на област Монтана.

       Инж. Нина Кирилова, ст. експерт по професионално образование и обучение в РУО – Монтана запозна подробно членовете на комисията по заетостта с предложението за ДПП за учебната 2024/2025 година на областно ниво по общини и по училища.

        Предложението включва общо 46 паралелки в 25 училища, от които 12 профилирани и 34 професионални. В 2 училища се предлагат защитени професии, в 12 училища - професии с очакван недостиг на пазара на труда, в 11 училища – професии, попадащи в списъка на ИСИС, дуална форма на обучение се предлага в 2 училища, а в 6 училища – нови за област Монтана специалности. Постигнатият процент места в професионални паралелки  е 73,91%, а  процента места в STEM паралелки е 55,43%.

    Своето мнение за предложението за ДПП за учебната 2024/2025 година споделиха г-н Иван Сергисов - представител на Асоциация на индустриалния капитал в България и г-жа Енеза Стоянова -  областен координатор на Регионален съвет на КНСБ – гр. Монтана.

     Членовете на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана  приеха предложението за държавен план-прием (ДПП) за учебната 2024/2025 година.
 

https://www.livechatalternative.com/