Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

Работна среща в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна възраст – ПМС 100/ 08.06.2018г.

Дата на публикуване: 20.11.2023
Последна актуализация: 20.11.2023

Днес, областният управител г-н Ивайло Антонов, откри заседанието  на Областния координационен център в област Монтана в изпълнение на Механизма. На срещата присъстваха представители на общините от област Монтана, от Регионално управление на образованието, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Монтана.
Представиха се резултатите от дейността на екипите за обхват, актуални данни за необхванатите в образователната система деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Бяха представени актуални данни за обхванатите в образователната система ученици до 16 години, както и за деца в детските градини на 4, 5 и 6 годишна възраст от област Монтана. Обсъдиха се оперативни въпроси с цел подобряване на междуинституционалното партньорство.
Като основен акцент  и проблем във връзка с посещенията на екипите за обхват се открои невъзможността да се открият регистрираните деца по настоящ адрес поради преместване на семейството в други населени места или в чужбина. Стана ясно, че се разчита на работата на експертите по общини – да се отразява навреме информацията в информационния регистър, че лицата не са на посочения адрес, с цел облекчаване работата на екипите. Друг проблем в работата се оказа невъзможността експертите да актуализират данните за децата по настоящ адрес в ИСРМ, поради което отново се акцентира от нуждата за допълнително обучение. 
Коментарите се обединиха около изводите, че няма санкция, както и законова мярка, която да принуди семействата на децата при смяна на местоживеене да се регистрират в срок на адрес, което значително би облекчило работата на експертите по този механизъм и би спестило човешки, финансов и времеви ресурс.
В края на срещата отново бяха поканени експертите от общините и членовете на екипите за обхват да заявят желание за участие в онлайн обучение през м. декември 2023 г.  за работа в информационната система по Механизма.
 

https://www.livechatalternative.com/