Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕХА ОБЛАСТНАТА АПТЕЧНА КАРТА

Дата на публикуване: 23.11.2022
Последна актуализация: 23.11.2022

 

Днес, в Областна администрация Монтана, се проведе заседание на назначената от Министъра на здравеопазването междуведомствена комисия за разработване на Областна аптечна карта за област Монтана. Заседанието беше председателствано от областния управител на Монтана инж. Валери Димитров.

По време на заседанието Комисията обсъди и прие Областна аптечна карта за област Монтана. Част от аптечната карта е и становището на Комисията, относно необходимия минимален брой аптеки, както и необходимия минимален брой на работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки.

За територията на областта, съобразно критериите, определени от Министерство на здравеопазването, е дефинирана необходимост от общо 57 аптеки/ в момента са 37/, една от които денонощна, 148 работещи магистър-фармацевти/ в момента 71/ и 71 работещи помощник-фармацевти/ в момента 32/.

 Функциониращите аптеки по общини  се разпределят както следва: Монтана- 19, Лом- 9, Берковица – 4, Бойчиновци-2,Чипровци- 1, Вълчедръм 1 , Вършец- 1, Брусарци – 1 . В три от общините на територията а областта  няма функционираща аптека- Г.Дамяново, Медковец  и Якимово

След направения анализ е видно, че нараства възрастта на работещите фармацевти: Броят на магистър-фармацевтите над 60 годишна възраст е 19, а до 30 години е само 4. Средната възраст е 61 години. Броят на  помощник фармацевтите над 60 години е 10, а до 40 години само  4. Тук средната възраст е 60 години.

От посочените данни в Областната аптечна карта  е видно:

-неравномерно разпределение на аптеките, които са концентрирани основно в големите общини;

-липса на аптеки в малките населени места, където живеят  възрастни и трудноподвижни  и хора без собствено превозно средство;

- недостатъчен брой денонощни аптеки;

- висок брой на работещите  фармацевти в пенсионна възраст.

 

 

Становището на Комисията отчита и необходимостта от законодателни инициативи, след широко обществено обсъждане, насърчаващи магистър-фармацевтите и помощник-фармацевтите при разкриването на аптеки в по-малките населени места, както и регламентиране и стимулиране на иновативни практики във фармацевтичното обслужване, с цел обезпечаване здравето и живота на населението.

По време на разискванията като предложения от гражданската квота се откроиха 2 предложения:

  • Предложение за законодателни промени с оглед въвеждане на т.н. „мобилни аптеки“ за малките населени места
  • Регламентиране  на фармация като  „защитена специалност“ –с цел осигуряване на необходимият брой магистър фармацевт за областта    

Предстои картата да бъде изпратена  в Министерство на здравеопазването до края на месец ноември 2022 г. (Срокът за разработването на областните аптечни карти беше удължен с един месец със заповед на Министъра на здравеопазването).

Областният управител Валери Димитров заяви , че негова основна цел е обслужване на гражданите на областта и че  направените  предложения ще бъдат документално оформени и представени за бъдещи нормативни  промени.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде разработена и Националната аптечна карта.

ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕХА ОБЛАСТНАТА АПТЕЧНА КАРТА

https://www.livechatalternative.com/