Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

ОТМЕНЕНИ РАЗПОРЕДБИ ОТ ПРАВИЛНИКА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БЕРКОВИЦА

Дата на публикуване: 21.11.2022
Последна актуализация: 21.11.2022

С Решение № 10483/17.11.2022 г. на Върховния административен съд, Трето отделение се ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 84/ 02.03.2022 г. по адм. дело № 561/ 2021 г. на Административен съд- Монтана, с което са ОТМЕНЕНИ по оспорване, инкорпорирано в Заповед № АК-04-14/14.12.2021 г. на областния управител на област Монтана, разпоредбите на чл. 23, ал. 4 и чл. 93, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Берковица (Правилника), приети с Решение № 843 по Протокол № 39/ 29.10.2021 г. на Общински съвет- Берковица, като незаконосъобразни и постановени в нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закона за нормативните актове и Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно отменената разпоредба на чл. 23, ал. 4 от Правилника общински съветник, отсъствал от три поредни редовни заседания на комисия, в която членува, по неуважителни причини, губи мястото си, което заема в съответната комисия, след взето решение от Общински съвет – Берковица. Видно от съдебното решение е, че приемането на разпоредбата е необосновано и е в нарушение на материалноправните разпоредби на чл. 33, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1, изр. 1 и 2 от ЗМСМА.

С отменената разпоредба на чл. 93, ал. 2, т.1 от Правилника се предвиждаше при налагане на мярка отстраняване от сесия или комисия възнаграждението на отстранения общински съветник да се изчислява пропорционално на броя на докладните, в които е участвал като възнаграждението му за съответното заседание се пресмята по формулата: възнаграждение на отстранен общински съветник е равно на полагащо се възнаграждение за съответното заседание по брой докладни, в които е участвал към общ брой докладни за заседанието. В решението на Съда изрично се посочва, че приетата разпоредба противоречи на чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА и че липсва законово основание за въвеждане на такъв вид рестриктивна мярка. С това е допуснато нарушение на изискванията на чл.15, ал. 1 ЗНА и чл.75, ал.1 АПК.

 

Решението е окончателно.

 

С Решението на Съда можете да се запознаете ТУК:

https://www.livechatalternative.com/