Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U4
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F10U5

Заседание на областен съвет по условията на труд

Дата на публикуване: 04.12.2023
Последна актуализация: 04.12.2023

На 01.12.2023 година в областна администрация  се проведе заседание на областния съвет по условията на труд. 
Заседанието се проведе под председателството на  инж. Калин Хайтов –зам. областен управител и в присъствието на гл. секретар на областна администрация Иван Тодоров, като и представители на : Съюза за стопанска инициатива, КНСБ, Стопанската камара и Търговско-промишлената палата. 
Димитър Петров - Директор Д „ИТ” Монтана представи  анализ- оценка на съответствието между изискванията на трудовото законодателство и реалното състояние на проверяваните предприятия от всички икономически дейности в област Монтана, както и усилията на Дирекция „Инспекция на труда“ .
    В тази връзка през периода  сме извършили 862 проверки като сме проверили  743бр. предприятия, 92 от които за първи път. При извършените проверки са открити 3932 нарушения, съставени са 3759 предписания, актове за установено административно нарушение – 183 бр., като 148 от тях са влезли в сила за 222180 лв. Поради риск за живота и  здравето са спрени 14 съоръжения
В своето изложение  г-н Петров  отбеляза основните приоритети пред Дирекцията - сивата икономика, или най вече недекларираната заетост, проблемите с изплащане на трудовите възнаграждения.  
    В заключение той  отправи някои послания предимно към работодателите:

-    Да изплащат навреме трудовите възнаграждения на наетите работници в уговорените срокове и в уговорените размери, защото това е императивно законово изискване и е наш приоритет;
-    Да уреждат отношенията с работниците си като трудови, т.е. сключен трудов договор в писмена форма преди започване на работа. Това се отнася за всички отрасли, но ще продължават масовите проверки в приоритетните отрасли като „строителство”, „ селско стопанство” и др. в зависимост от текущи обстоятелства;
-    Да се информират за законовите изисквания и да ги  спазват. 
 

 

Областен съвет по условията на труд
https://www.livechatalternative.com/