Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА.

Дата на публикуване: 23.05.2023
Последна актуализация: 23.05.2023

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА
за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация Монтана, с области на дейност: регионално развитие; трансгранично сътрудничество; образование и младежки дейности; екология и околна среда; организационно-техническа подготовка на избори, обявен със Заповед № РД-18-41/03.05.2023 г. на Областен управител на област Монтана

Дата на провеждане на конкурса  
Допуснатите кандидати да се явят на тест на 01.06.2023 г. от 09:30 часа в сградата на Областна администрация Монтана в Зала № 2 – ІІ етаж.
Обявяване на резултатите от теста и списъка на кандидатите, допуснати до участие в практическия изпит ще бъде поставен на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана на 01.06.2023 г. от 12:00 часа.
Допуснатите до практически изпит кандидати да се явят на 01.06.2023 г. от 13:00 часа в сградата на Областна администрация Монтана в Зала № 2 – ІІ етаж, за провеждане на практическия изпит.
Обявяване на резултатите от практическия изпит и списъкът на кандидатите, допуснати до участие в интервю ще бъде поставен на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана на 01.06.2023 г. от 15:00 часа.
Интервюто ще се проведе на 01.06.2023 г. от 15:30 часа в сградата на Областна администрация Монтана в Зала № 2 – ІІ етаж.    


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ инж. Нели Дацова-Георгиева

СПИСЪК2
Дата на публикуване: 23.05.2023

СПИСЪК
Дата на публикуване: 23.05.2023

https://www.livechatalternative.com/