Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Информация за участниците в конкурса за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация Монтана.

Дата на публикуване: 15.10.2021
Последна актуализация: 15.10.2021
https://www.livechatalternative.com/