Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за длъжностите „Инженер – В и К експерт" и "Инженер , Хидролог".

Дата на публикуване: 31.05.2022
Последна актуализация: 17.05.2023

О Б Я В Л Е Н И Е 
Председател на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана
на основание чл. 91 от Кодекса на труда /КТ/, чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и Заповед № АВиК-03-6/25.05.2022 г.  на Председателя на Асоциацията
О Б Я В Я В А
І. Конкурс за следните длъжности: 
1. Конкурс за длъжността „Инженер – В и К експерт"  в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана.
1.1. Място и характер на работа:
а) място на работа – Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана, адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица“ №1, етаж 3, стая 306;
б) продължителност на работното време – пълен работен ден, 8 часа, при петдневна работна седмица;
в) характер на работа: следи за точното изпълнение на договора с В и К оператора; правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията в обособената територия; изгражда и поддържа регистър на всички В и К проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския съюз; участва и контролира изработването на регионалния генерален план на В и К системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите на обособената територия и на инвестиционните програми към тях; изпълнява и други задачи, посочени в Правилника или възложени му от Председателя на асоциацията, отговаря за всички технически въпроси в областта на ВиК във връзка с дейността на Асоциацията.
1.2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
а) образование: висше инженерно в областта на В и К;
1.3. Допълнителни умения и квалификация:
а) компютърни умения– MS Office; Internet.
б) познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закон за водите, Закон за устройство на територията, Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и подзаконовите нормативни актове към тях.
1.4. Минимален размер на основната заплата – 900 лева.
1.5. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю. 
1.6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: 
а)  заявление за участие в конкурса (по образец); 
б)  декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец); 
в) заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; 
г) Заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако притежава такива.
2. Конкурс за длъжността „Инженер, хидролог" в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана.
2.1. Място и характер на работа:
а) място на работа – Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана, адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица“ №1, етаж 3, стая 306;
б) продължителност на работното време – непълен работен ден, 4 часа, при петдневна работна седмица;
в) характер на работа: следи за точното изпълнение на договора с В и К оператора; правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията в обособената територия; изгражда и поддържа регистър на всички В и К проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския съюз; участва и контролира изработването на регионалния генерален план на В и К системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите на обособената територия и на инвестиционните програми към тях; изпълнява и други задачи, посочени в Правилника или възложени му от Председателя на асоциацията, отговаря за всички технически въпроси в областта на ВиК във връзка с дейността на Асоциацията.
2.2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
а) образование: висше инженерно, специалност: Водоснабдяване и канализация, Хидротехническо строителство, Управление на водни ресурси или Строителство на сгради и съоръжения;
2.3. Допълнителни умения и квалификация:
а) компютърни умения– MS Office; Internet.
б) познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закон за водите, Закон за устройство на територията, Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и подзаконовите нормативни актове към тях.
2.4. Минимален размер на основната заплата – 500 лева.
2.5. Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю. 
2.6. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: 
а)  заявление за участие в конкурса (по образец); 
б)  декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец); 
в) заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; 
г) Заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако притежава такива.
ІІ. Документите по точки 1.6 и 2.6 се приемат в срок до 30.06.2022 г. на адрес: град Монтана 3400, пл. "Жеравица" № 1, на гишето за „Административно обслужване”, тел. 096/399 121, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.  
   При подаване на заявление за участие в конкурсната процедура на кандидатите ще се предоставя характеристиката за съответната длъжност, за да се запознаят с нея.                             
ІІІ. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения ще се обявяват на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана, площад „Жеравица” № 1 и на интернет страницата на Областна администрация Монтана: http:// https://montanaoblast.egov.bg/
ІV. На основание чл. 91, ал. 1 от КТ обявлението за конкурсите е публикувано във в-к „Конкурент”, на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана и на интернет страницата на Областна администрация Монтана: http:// https://montanaoblast.egov.bg/. на 31.05.2022 г.

ИНЖ. ВАНИНА ВЕЦИНА /п./

Председател на Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана

https://www.livechatalternative.com/