Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Oбявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Дата на публикуване: 04.05.2023
Последна актуализация: 17.05.2023


О Б Я В Л Е Н И Е

Областна администрация Монтана
със седалище и адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096/399 101 

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/
и Заповед № РД-18-41/03.05.2023 г. на Областен управител на област Монтана

обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. За длъжността:

"ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" 

дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация Монтана, с области на дейност: регионално развитие; трансгранично сътрудничество; образование и младежки дейности; екология и околна среда; организационно-техническа подготовка на избори.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: 
а) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;
б) да имат висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър; 
в) област на висше образование: социални и стопански науки; педагогически науки; хуманитарни науки;
г) минимален ранг IV младши или минимален професионален опит 2 години;
д) допълнителна квалификация/обучение – да притежават компютърна квалификация.
      3. Начин на провеждане на конкурса: конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез тест, практически изпит и интервю.  
      4. Документи за участие в конкурсната процедура: 
      Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
а) писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;
б) декларация от кандидата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС за неговото гражданство, че е пълнолетен, не е поставено под запрещение лице, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства; 
в) лично заверени копия от кандидата от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация/обучение за компютърни умения, както и при условията на чл. 17, ал. 3, т. 2 от НПКПМДС;
г) лично заверени копия от кандидата от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител, ако притежава такива.
5. Място и срок за подаване на документите за участие: 
Документите по т. 4 се представят в срок до 17:30 часа на 16.05.2023 г. на адрес: град Монтана 3400, пл. "Жеравица" № 1, Областна администрация Монтана, в Центъра за административно обслужване, тел. 096/399 121, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, или се подават по реда на чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС на e-mail: montana@montana.government.bg .                               
6. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения ще се обявяват на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана и на интернет страницата на Областна администрация Монтана: http://montanaoblast.egov.bg/.
7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Подпомага Областния управител във връзка с осъществяване правомощията му по координиране работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на област Монтана и взаимодействието им с органите на местното самоуправление и местната администрация и при осъществяване на политики в областта на регионалното развитие и трансгранично сътрудничество, образование и младежки дейности, като изготвя анализи, доклади, отчети, поддържа регистри и обработва документи.
8. Основната заплата е в размер от 780 лева до 1800 лева. След заемане на свободната длъжност индивидуалната основна месечна заплата се определя по реда на чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.
9. Длъжността е определена за заемане на пълно работно време – 8 часа.
10. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената конкурсна процедура.


ИНЖ. ВАЛЕРИ РАЙКОВ ДИМИТРОВ  /П/
Областен управител на област Монтана

1. Заявление по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
Дата на публикуване: 04.05.2023

2. Декл. по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл
Дата на публикуване: 04.05.2023

https://www.livechatalternative.com/