Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА.

Дата на публикуване: 29.05.2023
Последна актуализация: 29.05.2023


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА
за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация Монтана, с области на дейност: регионално развитие; трансгранично сътрудничество; образование и младежки дейности; екология и околна среда; организационно-техническа подготовка на избори, обявен със Заповед № ЧР-18-41/03.05.2023 г. на Областен управител на област Монтана


Система за определяне на резултатите от конкурса

т. 1: Определяне резултатите от теста. 
Определяне варианта на тест, който ще се решава:
1. Комисията изготвя три различни варианта на тест, запечатани в еднакви пликове.
2. След обявяването на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на теста и го обявява на всички кандидати.
Технически указания за решаване на теста:
1. Тестът съдържа 30 броя въпроси.
2. Всеки въпрос има три възможни отговора, от които само един е верен.
3. Верният отговор се огражда в кръгче.
4. Ако кандидатът при решаване на теста установи, че е отбелязал грешен отговор, той задрасква със знак „Х” кръгчето и с друго кръгче отбелязва верния отговор.
5. Отговорът се счита за грешен и когато са маркирани повече от един от възможните отговори или няма маркиран нито един от тях. 
Времето за решаване на теста е един час.
Определя следните критерии за оценка на теста: 
1. Всеки верен отговор носи на кандидата по една точка, а неверният – 0 точки, като оценяването е следното:
•    20 точки – оценка 4;
•    21 точки – оценка 4,10;
•    22 точки – оценка 4,20;
•    23 точки – оценка 4,30;
•    24 точки – оценка 4,40;
•    25 точки – оценка 4,50;
•    26 точки – оценка 4,60;
•    27 точки – оценка 4,70;
•    28 точки – оценка 4,80;
•    29 точки – оценка 4,90;
•    30 точки – оценка 5.
2. Минималният резултат, който трябва да получи кандидата, за да се счита, че е издържал теста, е „4”, което съответства на 20 вярно отговорени въпроса, респективно на 20 точки. 
3. До участие в практическия изпит се допуска кандидат, чийто резултат е най-малко „4” от теста.
4. Допуснатите до практическия изпит кандидати се уведомяват чрез писмено съобщение.


т. 2: Определяне резултатите от практическия изпит.
2.1. Комисията предоставя на кандидатите една и съща писмена задача – изготвяне на кореспонденция. 
2.2. Времето за решаване на задачата е един час.
2.3. Комисията определя следните показатели за оценяване на практическата задача: 
А. Умение за правилно извличане на информация от текста и за обработването й в съответствие с поставената задача;
Б. Умение за композиране и структуриране на свой текст в съответствие с целта на задачата;
В. Степен на владеене и прилагане на книжовните норми на съвременния български книжовен език (правопис, лексика, граматика, пунктуация);
Г. Умение за подбор и съчетаване на езикови средства с оглед на стиловата уместност (административно-делови стил).
Преценката за всеки показател се извършва по 5-степенна скала:
5 – напълно отговаря на изискванията;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията;
3 – в средна степен отговаря на изискванията;
2 – в малка степен отговаря на изискванията;
1 – не отговаря на изискванията.

2.4. Практическите умения на кандидатите се оценяват от двама членове на комисията.
2.5. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на двамата членове на комисията.
2.6. Минималният резултат, който трябва да получи кандидата, за да се счита, че е издържал практическия изпит, е „4”, 
2.7. До участие в интервюто се допуска кандидат, чийто резултат е най-малко „4” от практическия изпит.
2.8. Допуснатите до интервюто кандидати се уведомяват чрез писмено съобщение.


т. 3: Определяне на резултатите от интервюто.
3.1. Комисията формулира едни и същи въпроси, които да бъдат задавани на кандидатите. 
    3.2. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр, съгласно приложение 5 от НПКПМДСл.
    3.3. Оценката на всеки кандидат е средноаритметичен сбор от оценката на всеки член на комисията.
3.4. Комисията определя оценка „4” като минимален резултат, при който кандидатът се смята успешно представил се на интервюто.


т. 4: Определяне на коефициентите за формиране на окончателния резултат от конкурса:
4.1. Минималният резултат, който трябва да получи кандидата, за да се счита, че е издържал успешно теста е „4”. Коефициентът, с който се умножава резултата от теста, е „4”.
4.2. Минималният резултат, който трябва да получи кандидата, за да се счита, че е издържал успешно практическия изпит, е „4”. Коефициентът, с който се умножава резултата от практическия изпит,  е „5”.
4.3. Минималният резултат, който трябва да получи кандидата, за да се счита, че е издържал успешно интервюто, е „4”. Коефициентът, с който се умножава резултата от интервюто, е „3”.
4.4. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени: 
- от провеждането на теста и практическия изпит и 
- от интервюто, 
умножени с коефициентите, определени в точка 4.1., 4.2. и 4.3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ инж. Нели Дацова-Георгиева

https://www.livechatalternative.com/