Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MO4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U94

Профил на купувача

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 13.05.2021

ПУБЛИЧНА ПОКАНА /ID 9081701/
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване на нормална проводимост на речен участък в извънурбанизирана територия на област Монтана – участък от 150 м. на река Ботуня, над с. Стояново, местност Варниците, община Вършец, област Монтана“
Идентификационен номер в регистъра на АОП:9081701

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – 09.10.2018 г.
2. Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с идентификационен номер в регистъра на АОП:9081701 – 09.10.2018 г.
3. Документация за участие
3.1. Документация за участие
3.2. Методика за оценка
3.3. Образци

Публикувано на 09.10.2018г.

4.Протокол от 19.10.2018г.

Публикувано на 19.10.2018г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА/ID 9030224/
по реда на глава осем „а” от Закона за обществените поръчки
за избор на изпълнител на дейност 4„Провеждане на групови чуждоезикови обучения” по проект "Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана", по Оперативна програма "Административен капацитет", приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация"
съдържа:
-публична покана с предмет: Избор на изпълнител на дейност

4 „Провеждане на групови чуждоезикови обучения” по проект
 "Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана", договор рег.
№ А 13-22-19/24.04.2014 г., финансиран по ОПАК
- документация към публичната покана>
- техническа спецификация
- декларации, образци-задължения за осигуряване на информация и публичност по ОПАК

публикувано на 06.06.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА / ID 9032434/
По реда на по реда на глава Осма „а” от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на дейност 5 „Провеждане на три специализирани обучения на групи служители от Областна администрация Монтана по следните теми:
„Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация”,
„Управление на конфликти, работа със специфични групи граждани”,
„Управление и разпореждане с имоти – държавна собственост – принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди, учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична и частна държавна собственост за изграждане на национален обект”
по проект "Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана", по Оперативна програма "Административен капацитет",приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация"
съдържа:
- публична покана с предмет: избор на изпълнител на дейност 5„Провеждане на три специализирани обучения на групи служители от Областна администрация Монтана по следните теми:
„Подобряване на екипното взаимодействие и ефективна комуникация”,
„Управление на конфликти, работа със специфични групи граждани”,
„Управление и разпореждане с имоти – държавна собственост – принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди, учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична и частна държавна собственост за изграждане на национален обект”
Договор рег. № А 13-22-19/24.04.2014 г., финансиран по ОПАК;
- документация към публичната покана>
- -ехническа спецификация
- декларации, образци
- проект на договор
- задължения за осигуряване на информация и публичност по ОПАК

публикувано на 04.08.2014 г.

ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ във връзка с постъпило запитване на 06.08.2014 г.

публикувано на 27.08.2014 г.

Протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите

публикувано на27.08.2014 г.

Обявление

- Вътрешни правила

- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА

- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА

https://www.livechatalternative.com/