Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА.

Дата на публикуване: 28.02.2022
Последна актуализация: 17.05.2023

На основание чл. 44, ал. 1  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № ДС-06-8/24.02.2022 г. на областния управител на област Монтана   

О Б Я В Я В А

Търг за отдаване под наем за срок от пет години чрез тайно наддаване на имот – частна държавна собственост, представляващ масивна сграда с идентификатор 48489.8.31.3 със застроена площ 298 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Монтана, с предназначение постройка на допълващо застрояване в която е монтирана котелна централа, находяща се на ул. „Извора“ № 1, в гр. Монтана.
Търгът да се проведе на 30.03.2022 г. от 10 часа в сградата на Областна администрация - Монтана, пл. „Жеравица” № 1, третия етаж, стая № 303 при първоначална тръжна месечна цена 808 лева без включен ДДС,  определена от лицензиран оценител. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.  Тръжни документи на цена 100 лв. се закупуват до 25.03.2022 г.  /включително/ от 09,00 ч. – 12,00 ч. Цената на тръжните документи се превежда по банков път по сметка BG26STSA93003101051501, BIC:STSABGSF при банка ДСК.
Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи до 25.03.2022 г.
Депозит за участие в търга в размер 1000 /хиляда/ лева се внася по сметка на областен управител на област Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056  BIC: STSABGSF при БДСК, клон Монтана до 25.03.2022 г. /включително/. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема и други консумативи. За участие в търга се допускат всички юридически лица и физически лица, които подлежат на регистрация, определена със съответен нормативен акт.
Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12, 00 часа на 29.03.2022 г. в стая 309 на Областна администрация. 

                                За информация: 096/ 399128
                                                                                                                                           Лица за контакти: Мариела Богданова
                                         Диана Венелинова
 

https://www.livechatalternative.com/