Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

ОБЯВЛЕНИЕ

Дата на публикуване: 06.02.2023
Последна актуализация: 17.05.2023

 


С  Решение № 88 на Министерския съвет от 1 февруари 2023 г. e постановено отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Обход на град Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, в частта на пътен възел при км 102+753“, в землището на село Долна Вереница, община Монтана, област Монтана.
С Решение № 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 г. участък от път І-1 (Е-79) „Видин – Монтана“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на §5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и части от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.
С регистъра на засегнатите от отчуждаването с РМС № 88 от 01.02.2023 г. на Министерски съвет имоти в землището на село Долна Вереница, може да се запознаете тук:

https://www.livechatalternative.com/