Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 07.05.2021

Възможните форми за предоставяне на достъп до обществена информация, дължимите
разходи и начините за заплащането им в Областна администрация – Монтана

1. Заявлението за достъп до обществена информация се подава на гишето за административно
обслужване на Областна администрация – Монтана. Заявлението може да бъде подадено в устна или
писмена форма. Телефонът за справки е (096) 399 121.

2. Областна администрация Монтана предоставя исканата информация по установения в
закона начин, а именно:
- Преглед на информацията – оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен
регистър;
- Устна справка;
- Копия на материален носител;
- Копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са
публикувани данните.

3. Дължимите разходи за предоставяне на обществена информация на основание Заповед №
ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите се определят от вида на носителя:

1. дискета - 1 брой - 0,50 лв.;
2. CD - 1 брой - 0,50 лв.;
3. DVD - 1 брой - 0,60 лв.;
4. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;
5. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;
6. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.;
7. видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;
8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;
9. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв.
Посочените стойности не включват ДДС.

4. Разходите за предоставяне на обществена информация се заплащат в касата на Областна
администрация Монтана или по банков път.

5. Исканата информация се предоставя от съответния служител след подписване на протокол
и представяне на платежен документ от страна на заявителя.

Предоставянето на информация от обществения сектор за повторно използване се извършва
по реда на Глава четвърта от ЗДОИ и на Глава четвърта от Наредбата за стандартните условия за
повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен
формат.