Z6_PPGAHG80094I90QLC0I30020F2
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I30020V4
Z7_PPGAHG80094I90QLC0I3002G00

Достъп до информация

Дата на публикуване: 19.10.2020
Последна актуализация: 13.04.2022

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация или информация за повторна употреба, създавана и съхранявана в Оластна администрация Монтана.

Закон за достъп до обществена информация (извадка)
Чл. 2. (1) Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Чл. 10. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия
Чл. 11. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.
 

Форми за предоставяне на достъп да обществена информация:
- преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
- устна справка;
- копия на материален носител;
- копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.
/За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите/

https://www.livechatalternative.com/