Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Програми и проекти

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.04.2021

ДЕЙСТВАЩИ ПРОЕКТИ

 

ПРОГРАМА "СТАРТ В КАРИЕРАТА" 2016
За подпомагате провеждане държавната политика за осигуряване на заетост на безработни младежи до 29 год. ежегодно Областна администрация Монтана кандидатства за разкриване на работни места по Национална програма „Старт на кариерата”.
По Програма „Старт на кариерата – 2016” от МТСП, за работа в Областна администрация Монтана, бяха одобрени две работни места, на които са назначени  младежи, с висше образование и без трудов стаж по специалността, която са завършили, които подпомагат дейността на администрацията и придобиват знания относно функциите, правомощията и задълженията на областния управител и областната администрация, както и на други публични институции.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
Основната цел на Програмата е повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания , в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. 
Програмата се финансира от МТСП в съответствие с приоритетите на  Националния план за действие по заетостта за 2016 г.
Областният управител на област Монтана, в качеството му на работодател по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания,  е заявил и  е одобрено разкриването на едно работно място, съобразено с целите на администрацията и приетия Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014-2020 г.

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА:


Информационни материали и Интернет портал за насърчаване на инвестиционната дейност:


Подготовка на 15 вида информационни материали(по три за всяка област) за привличане на инвеститори;

Разработване, администриране и актуализиране на Интернет портал за популяризиране на петте области за Северозападния район за планиране и в помощ на свързването на инвеститорите с местни производители и доставчици на услуги.


Обмяна на опит:


Посещение за обмяна на опит в Норвегия за 12 участника с принос при разработване на инвестиционната политика на региона;
Посещения в Норвегия за запознаване с добри практики, свързани с привличането на инвеститори,за до 50 участника от местните власти в региона;
Посещение на чужд/и експерт/и по инвестиции в региона с оглед насърчаване инвестициите в иновации, високи технологии и участие на чужди инвеститори в местни инфраструктурни проекти.
Приложения:

1. Снимки

2. Презентация/Presentation

 

ПРОЕКТ “АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА, ОБНОВЯВАНЕ НА ФАСАДА – ПЪРВИ ЕТАП”
Подаден на 01.02.2011 г. – приключил


Проект “Красива България” 2011, мярка 01 “Подобряване на градската среда”


Име на проекта: “Административна сграда на областна администрация Монтана – обновяване на фасади”


Бенефициент на проекта: Областна администрация Монтана


Времеви обхват на проекта: Проектът е с продължителност 4 месеца


Бюджет по проекта: Стойността му е 287 934 лв.


Цел на проекта: Обновяване фасадите на сградата на областна администрация Монтана за решаване на проблема с падащите облицовъчни плочи, подобряване на енергийната ефективност на сградата, увеличаване привлекателността на градската среда и намаляване на безработицата в областта.

Приложения:

1. Снимки

 

ПРОЕКТ “ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦЕ С УВРЕЖДАНЕ В ОБИЧАЙНА РАБОТНА СРЕДА” КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.
Подаден на 04.04.2011 г. – приключил


Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания

Име на проекта: Професионална интеграция на лице с увреждане в обичайна работна среда


Кандидатстването на администрацията е за получаване на субсидия от средствата на Агенцията за хората с увреждания по чл. 25 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ


Бенефициент по проекта: Лице с увреждане, работещо в Областна администрация Монтана


Времеви обхват на проекта: Проектните дейности са с продължителност 4 месеца, а организацията декларира своята готовност да осигури устойчива трудова заетост за лицето с трайни увреждания на целевото работно место за срок от 36 месеца.


Бюджет на проекта: 9 315,42 лв., от тях 4 159,83 лв. - съфинансиране от Областна администрация Монтана


Цели на проекта:

Осигуряване на равни възможности за трайна трудова заетост, успешна трудова реализация и професионална интеграция на хора с увреждания в обичайна работна среда;
Създаване на условия за социално включване, за пълноценна социална интеграция и повишаване качеството на живот на хора с трайни увреждания.
Приложения:

1. Снимки

 

ПРОЕКТ “ПОСТИГАНЕ НА ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТТА И ПРОЗРАЧНОСТТА В РАБОТАТА НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

Информация
 

ПРОЕКТ “ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ

Информация

 

ПРОЕКТ “ПО-ДОБРО ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В СЕВЕРОЗАПАДЕН, СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН И СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ” НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Информация

 

КРАСИВА БЪЛГАРИЯ - ЕТАП 2
Обект „Административна сграда на Областна администрация – обновяване на фасади – втори етап”, с който Областна администрация Монтана кандидатства по Проект „Красива България” 2012, мярка 01 „Подобряване на градската среда” бе одобрен за финансиране и реализация с Решение №1/12.03.2012 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България”.
Обектът е на обща стойност 289 804 лева, в т.ч 99 982 лева финансиране от Министерство на труда и социалната политика и 189 822 лева съфинансиране от Министерски съвет, стойност СМР 260 824 лева. С горецитираното решение на Управителния съвет на Проект „Красива България” са одобрени общо 25 обекта.
На 23.03. 2012 г. е подписано споразумение между областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров и МТСП за реализация на одобрения проект.
Дейностите по реализиране на обекта следва да приключат най-късно до 23.11.2012 г.
На 01.06.2012 г. стартира етап II от реализиране на проект „Красива България”, мярка 01 „Подобряване на градската среда”, обект „Административна сграда на Областна администрация Монтана – обновяване на фасади”.
Обектът бе одобрен за финансиране и реализация с Решение №1/12.03.2012 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България” и е на обща стойност 289 804 лева, в т.ч. 99 982 лева финансиране от Министерство на труда и социалната политика и 189 822 лева съфинансиране от Министерски съвет.
С горецитираното решение на Управителния съвет на Проект „Красива България” са одобрени общо 25 обекта.
На 23.03.2012г. бе подписано споразумение между областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров и МТСП за реализация на одобрения проект.
След проведена процедура по ЗОП чрез публична покана за изпълнение на СМР бе сключен договор № 20/09.05.2012 г. с фирма “Градеж” ООД на стойност 258 503 лв.
Основната причина за извършване обновяването на фасадата бе изключително лошото състояние на облицовката от каменни плочи, които поради естествено износване бяха нестабилно прикрепени към фасадите. Това водеше до падане на единични плочи, особено при неблагоприятни климатични условия, и представляваше непосредствена опасност за живота на преминаващите в близост до сградата граждани.
Дейностите по реализиране на обекта приключиха на 29.09.2012 г.
След приключване на СМР и въвеждането им в експлоатация, административната сграда на Областна администрация Монтана придоби перфектна и модерна европейска визия.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

ПРОЕКТ ПО ОПАК ПОДПРИОРИТЕТ 1.3.
Проект: „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”
Оперативна програма: „Административен капацитет”
Приоритетна ос: „Добро управление”
Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
Бенефициенти по проекта: Областна администрация Монтана, общинските администрации и общинските съвети на 11-те общини в област Монтана, представители на неправителствени организации, икономически и социални партньори, на гражданското общество и частния сектор в област Монтана. 
Партньор по проекта: Община Георги Дамяново
Времеви обхват на проекта: Проектните дейности са с продължителност 18 месеца.
Одобрен бюджет на проекта: 557 679, 30 лева безвъзмездна помощ 
Общо направени разходи по проекта: 493 363,75 лева
Цели на проекта:
- Разработване и изграждане на условия за реализирането на ефективни политики за развитие на областно и общинско  ниво в област Монтана;
- Повишаването на капацитета на институциите и ефективността на публичната администрация в област Монтана;
- Подобряване процесите на планиране, програмиране и мониторинг върху процесите на изграждане на политики за развитие на общинско и областно ниво;
- Постигане на партньорство за реализиране на ефективни политики, насочени към качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
Дейности по проекта:
 Изграждане на електронен информационен бюлетин;
 Анализи за социално-икономическото развитие на област Монтана;
 Анализи на стратегическите насоки за действие в област Монтана; 
 Изработване на инструментариум за действие;
 Междинна оценка по изпълнението на действащите ОПР на общините от област Монтана;
 Дейности по въвеждане на местни политики за развитие в общините;
 Проучване на тенденциите за развитие;
 Семинар "Принципи на партньорство за ефективно прилагане политиките на сътрудничество на местно и регионално ниво";
 Дейности по публичност и информация.

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”
Областна администрация Монтана, чрез Областен управител на област Монтана е в качеството на работодател в процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проекта.

Сключени Договори с № ESF-1111-0 5-0 2 - 0 0 2 0 от 31.01.2013 г., № ESF-1111-0 5-0 8 - 0 0 2 2/30.01.2013 г. и № ESF-1111-0 5-10 - 0 1 9 8/30.01.2013 г. между определени представители на Агенцията по заетостта, дирекциите „Бюра по труда” в област Монтана и Областна администрация Монтана – в процес на изпълнение.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Приоритетна ос 1: ”Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”

Област на интервенция: 1.1 “Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”.

Схема: схема „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”
Име на проекта: проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”
Основна цел на Проекта:
Целта на Проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Да се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа.

С разкриването на работни места ръководството на Областна администрация Монтана цели постигането на специфични цели, както следва:

• Да се осигури възможност за обучение и субсидирана заетост на най-уязвимите групи от безработни и същевременно социална закрила и социално включване за тези групи, осигуряване на заработени доходи и осигурителни права;

· Областната администрация участва в проекта във връзка с множеството оплаквания от населението на областта за извършването на нарушения на обществения ред, на кражби и на посегателства над лица, особено над самотно живеещи възрастни хора и в тази връзка целта е да се осигурят условия за подобряване на сигурността и опазването на обществения ред в област Монтана.

Териториален обхват
Проектът се реализира на територията на всички области и общини в България.

За област Монтана, проекта се реализира на територията на общините – Монтана, Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Бойчиновци, Лом, Брусарци, Вълчедръм, Медковец, Якимово.

Представители на целевата група по Проекта:

Регистрирани в ДБТ безработни лица с фокус към трайно безработни и безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни лица с ниско образование и безработни лица от етнически малцинства.

Период на субсидиране – 9 месеца от февруари до октомври.

От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за:

· месечно възнаграждение в размер на 380 лв. за срок от 6 до 12 месеца

· ½ минимална работна заплата за наставника, плюс осигуровките за сметка на работодателя, върху тази сума за срок от 6 месеца

· Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 и чл.319 от КТ за наетите безработни лица

· Осигурителни вноски за сметка на работодателя

· Възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО за наетите безработни лица

В рамките на реализацията на проекта се предвижда 10 000 безработни лица за цялата страна да получат посреднически услуги, от тях 9000 да бъдат включени в обучение и в заетост.

Назначените от Областния управител на област Монтана безработни по проекта лица на длъжност „Пазач” са 92 лица, а местонахождението на работните им места е в 22 населени места от областта, зададени от директора на Областна дирекция на МВР – Монтана, като места, в които извършването на нарушения на обществения ред, на кражби и на посегателства над лица, особено над самотно живеещи възрастни хора е с най-висок дял. По проекта работят и 34 лица, на длъжност „Пазач-портиер” и съответно тяхното работно място е в държавни училища и учреждения, отново на територията на цялата област. Общо наети по проекта са 122 лица и обхванати 27 населени места.

 

ПРОЕКТ "НОВО НАЧАЛО"
Сключен договор с Агенцията по заетост на 17.01.2013 г. – в процес на изпълнение

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Приоритетна ос 1: ”Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”

Област на интервенция: 1.1 “Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”.

Схема: BG051PO001-1.1.06 „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж

Име на проекта: „Ново начало - от образование към заетост”

Областна администрация Монтана, чрез Областен управител на област Монтана е в качеството на работодател в процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проекта.

Основна цел на Проекта: Основна цел на Проекта е предоставяне възможност на младежи до 29 годишна възраст, завършили средно или висше образование (дипломирани), да стажуват по специалността си при Работодател, с оглед повишаване тяхната конкурентоспособност на пазара на труда, което ще улесни прехода от образование към заетост.

Териториален обхват
Проектът се реализира на територията на всички области и общини в България.

Представители на целевата група по Проекта:
Представители на целевата група по Проекта са 4 безработни лица:
1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” /ДБТ/;
2. На възраст до 29 г.;
3. Със завършено средно или висше образование /дипломирани/;
4. Без трудов стаж по придобитата от тях специалност във висшето/средното училище.

Период на субсидиране – 6 месеца – от февруари до юли.
От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за:
Разходи за възнаграждения за стажуване на 4 безработни лица при работодателя - Областна администрация Монтана, чрез Областен управител на област Монтана - 400 лв. месечно за едно лице, за период не по-голям от 6 месеца.
Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от КТ;
Възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
Дължимите осигуровки по КСО.
Разходи за възнаграждение на наставници – 3 бр, определени от работодателя, които ще отговарят за обучението на работното място на стажуващите. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от МРЗ  за страната.
Дължимите вноски за сметка на Работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, фонд „Безработица” и Националната здравноосигурителна каса върху сумата по т.2.

 

ПРОЕКТ „SEEMIG – УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИЯТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА – МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИИ, ОСНОВАНИ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА”


Програма: Транснационална програма за сътрудничество - Развитие на стратегически проекти за страните от Югоизточна Европа, TOR Приоритет 4
Заглавие на проекта: „SEEMIG – Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна Европа – международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии, основани на доказателства”

Бенефициент по проекта: Унгарска централна статистическа служба, Будапеща

Бюджет на ОА Монтана - 170 310 лв.

Размер на безвъзмездната финансова помощ – 144 763 лв.

Национално съфинансиране (осъществява се чрез МРРБ - 15% от общия бюджет на ОА Монтана, като партньор по проекта) – 25 547 лв.

Роля на ОА Монтана в проекта: – Партньор в работен пакет 6 – „Стратегии, изграждане на капацитета и международен диалог”

Цел на проекта: Основна цел на проекта е проследяването и предвиждането на настоящите миграционни и демографски процеси на Югоизточна Европа, ефектите от тези на пазара на труда и от националните/регионални икономики, за да се даде възможност публичните администрации да разработят и приложат на базата на доказателства, политики и стратегии в тази област

Очаквани резултати - Разработени на национално ниво на миграционни профили; осъществен анализ на регионалните профили за миграцията и процесите на пазара на труда; разработени ефективни миграционни модели за прогнозиране и изготвени регионални сценарии за политиките на пазара на труда, човешкия капитал и свързаните с тях обществени услуги; изграден капацитет на местните и регионални администрации за стратегическо планиране въз основа на доказателства и програмиране.

Международни партньори: Партньор 1 - Унгарски централен статистически офис - Демографски изследователски институт, Будапеща; Партньор 2 - Община Пиещ, Унгария; Партньор 3 - Училище за местно развитие, Университета от Тренто, Италия; Партньор 4 - Институт за информатика и статистика, Братислава, Словакия; Партньор 5 - Център за етнически и културни изследвания, Братислава, Словакия; Партньор 6 - Университета във Виена; Партньор 7 - Румънски институт за изследване на националните малцинства, Румъния; Партньор 8 - област Харгита, Румъния; Партньор 9 - Община Сфанту Джордже, Румъния; Партньор 10 - Национален статистически институт, София, България; Партньор 11 - Областна администрация Монтана; Партньор 12 - Научен изследователски център на Словенската академия за наука и изкуство, Любляна, Словения; Партньор 13 - Институт за икономически изследвания, Любляна, Словения; Партньор 14 - Агенция за развитие от Марибор, Словения; Други партньори - Статистически офис от РСърбия, Община Канжица, Сърбия, Институт за социални науки,Белград, Сърбия, Унгарското Министерство на вътрешните работи, Будапеща, Унгария; Министерство на труда и социалните дейности, Любляна, Словения; Автономна провинция Тренто, Италия и 10% партньор - ИНСТАТ, Албания

Бюлетин № 1

Бюлетин № 2

Информационна брошура

 

ПРОЕКТ "ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ"
По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” с работодател Областен управител на област Монтана за назначени 7 лица на длъжност „общ работник, поддържане на сгради” на следните обекти:
1.  Административна сграда на Областна администрация – Монтана
2.  Професионална гимназия по електротехника „Христо Ботев”
3.  Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски”
4.  Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин”
5.  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Проф. арх. Стефан Стефанов”
6.  Професионална гимназия по лека промишленост.

Основната цел на проекта е осигуряване на заетост и възстановяване на трудовите навици на безработни лица, регистрирани в Д БТ – Монтана, чрез назначаването им като поддръжка на държавни обекти.

Цели на проекта
1. Осигуряване на заетост на 6-часов работен ден за 12 месеца на две безработни лица и 6 месеца на 5 безработни лица, обект на социално подпомагане.
2. Социално мотивиране на наетите лица за трудова реализация.
3. Разкриване на работни места в общополезни дейности.

Очаквани резултати:
Реализирането на настоящият проект ще спомогне за решаването на два основни проблема в гр. Монтана, в следните насоки:
-намаляване общият брой на безработните и увеличаване на заетостта;
-поддържане и опазване на сградния фонд на държавни обекти на територията на града.

 

ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕТО – ГАРАНЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА”

Новини

Проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана”

 

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”
За подпомагане провеждане държавната политика по изпълнение на програми за осигуряване на заетост на безработни младежи до 29 год. ежегодно Областна администрация Монтана кандидатства за разкриване на работни места в администрацията по Национална програма „Старт на кариерата”.
През 2015 г. по програма „Старт на кариерата” бяха  назначени пет младежи, с висше образование и без трудов стаж по специалността, която са завършили, които подпомагаха дейността на администрацията и придобиха знания относно функциите, правомощията и задълженията на областния управител и областната администрация, както и на други публични институции.  
От м. октомври 2013 до м. юли 2014 г. по програма „Старт на кариерата” бяха  назначени шест младежи, които подпомагаха дейността на администрацията. 
През 2012 г.  до месец август 2013 г. в Областна администрация Монтана работиха двама младежи назначени по програма „Старт на кариерата”.

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ - 2015 Г


За подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на програми за осигуряване на заетост на безработни, регистрирани в ДБТ безработни лица с фокус към трайно безработни и безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни лица с ниско образование и безработни лица от етнически малцинства, Областната администрация се включи в проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”, реализиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 1: ”Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”, област на интервенция: 1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”.
Назначени от Областния управител на област Монтана безработни по проекта лица на длъжност „Работник, подръжка” бяха 160 лица за срок от 4 месеца, а местонахождението на работните им места беше в 65 населени места от областта. 

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ - 2015 Г
За подпомагане провеждането на държавната политика по изпълнението на програми за осигуряване на заетост на безработни, регистрирани в ДБТ безработни лица с фокус към трайно безработни и безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни лица с ниско образование и безработни лица от етнически малцинства, Областната администрация се включи в проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”, реализиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 1: ”Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”, област на интервенция: 1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”.
Назначени от Областния управител на област Монтана безработни по проекта лица на длъжност „Работник, подръжка” бяха 160 лица за срок от 4 месеца, а местонахождението на работните им места беше в 65 населени места от областта. 

ПРОЕКТИ ЧАКАЩИ ОДОБРЕНИЕ

Няма

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентация 1

Презентация 2

https://www.livechatalternative.com/