Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2VL4
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2VD1

Община Якимово

Дата на публикуване: 03.12.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

Контакти    Кмет   Кметства

 

Адрес:
3640 Якимово
ул."Европа"8
тел.09742/ 2323
факс: 09742/ 2377
e-mail: qkimovo@net-surf.net
Интернет страница: http://www.iakimovo.org

Община Якимово се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на област Монтана. Общината има 4 населени места с общо население 4 889 жители.
От 05.12.1977 год. се формира селищна система Якимово, която по-късно, по силата на новото законодателство, става община, съставена от четири населени места. Административен център на общината е с. Якимово, а кметствата са: Дългоделци, Долно Церовене и Комощица.
Община Якимово е разположена в северозападната част на Република България и е част от административната структура на Област Монтана. Общината граничи: на север с община Лом, на изток с община Вълчедръм, на юг с община Бойчиновци и община Монтана, а на запад – с община Медковец.
През територията на общината преминава второкласен път ІІ-81 София -Монтана – Лом,  железопътната линия София – Видин - Лом и третокласен път ІІІ-818 - Долно Церовене – Долни Цибър.
Територията на общината е 221 958 дка., от които над 93.3% за заети със земеделски земи, 4,2 % са населените места и зони, 2,3 % - горски площи, а 0,9 % - водните площи.
От 05.12.1977 год. се формира селищна система Якимово, която по-късно, по силата на новото законодателство, става Община, съставена от четири населени места. Административен център на общината е с. Якимово, а кметствата са: Дългоделци, Долно Церовене и Комощица.
Населението на Община Якимово, живущо в четири населени места, наброява 4 889 жители, от които -  52% жени и 48% мъже.
Селското стопанство е отрасълът, който има най-значителен потенциал за развитие на територията на общината. Това се обуславя от наличието на земеделска земя и животни, опита и традициите в областта на растениевъдството и животновъдството, както и благоприятните климатични условия. Селскостопанския фонд в общината е 203 994 дка. Над 60 % от земята се обработва от кооперации, които на територията на общината са 4 на брой, арендатори и дребни селскостопански производители. Има и много пустееща земеделска земя. Наличието на подходящи климатични условия, достатъчно суровини, работна ръка  и отсъствието на индустриални замърсители позволява развитие на екологосъобразно селско стопанство.

https://www.livechatalternative.com/