Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2FV1
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2V03

Община Лом

Дата на публикуване: 03.12.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

 Контакти  Кмет  Кметства

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМ
3600 Лом, ул. Дунавска №12
Тел.: (0971) 69 101, Факс: (0971) 66 026
Електронна поща:  adm@lom.bg, obshtina.lom@mail.bg
Интернет сайт: http://www.lom.bg

Географско положение – 43º49' северна ширина и 23º14' източна дължина с надморската височина 20 м. Най-високата точка в общината е 194 м при с. Добридол. Релефът е равнинно-хълмист. Северният район на черноземната област е слабо пресечен, леко вълнообразен, със слабо наклонени от север към юг равнинни форми. Ломският район е включен в Севернобългарската лесостепна зона..
В климатично отношение общината спада към северния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина. Този район обхваща най–ниската част на Дунавската равнина, като южната му граница около 30–40 км от р. Дунав. Формирайки се под влияние на океански и континентални въздушни маси от умерените географски ширини, климатът е умерено-континентален със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 12,1ºС.
Населението на община Лом по настоящ адрес към юли 2008 г. e 32 602 души, по данни на ГД “ГРАО”. Мъжете са 15 683, а жените – 16 919.Гъстотата на населението е 103,4 души/кв. км в десет населени места на община Лом. В общинския център е концентрирано 81,28% от населението на общината.
Лом има богата многовековна история. Още траките от времето на Херодот наричали селището Артанес. Около 29 г. от новата ера римляните изградили кастел и пътна станция и го нарекли Алмус. Счита се, че името е възприето от едноименната река, край която е разположен.
     В Лом се намира второто по големина речно пристанище в страната с най-големия естествен лиман. Пристанището разполага с 13 корабни места за товаро-разтоварна дейност на насипни и пакетирани товари, ремонт, презареждане с гориво и акостиране на пътнически кораби. Освен товаро-разтоварни дейности пристанищния комплекс разполага със 17 крана и извършва вътрешно-търговско обслужване, техническо обслужване и спедиция, инвестиционна, инженерингова и научно-развойна дейност.
Селското стопанство в общината с растениевъдно-животновъдна структура. Застъпено е във всички селища на общината и има важна роля за цялостното й развитие. Независимо от значителното намаляване на произведената продукция през 90-те, този отрасъл остава основен източник на доходи в селата и база за хранително -вкусовата промишленост на града.

https://www.livechatalternative.com/