Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U34

Община Бойчиновци

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 19.04.2021

Контакти   Кмет   Кметства

Адрес:
Общинска администрация
гр. Бойчиновци
ул. "Гаврил Генов" №2
тел. 09513/22-36
факс: 09513/25-84
E-mail: munb@mail.orbitel.bg
Интернет страница: http://www.boychinovtsi.bg

Община Бойчиновци е разположена в Северозападна България в централната част на област Монтана. На запад граничи с община Монтана, на юг и югоизток с община Криводол и на север с общините Вълчедръм и Хайредин. Територията й се пресича от средното течение на река Огоста и долното течение на река Ботуня.
Общината се състои от 13 градове и села. Центърът на община Бойчиновци е град Бойчиновци. Села в община Бойчиновци: с. Бели брег, с. Бели брод, с. Ерден, с. Громшин, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Палилула, с. Портитовци, с. Владимирово.
Територията на общината 307 321 дка в т.ч. фонд населени места 16 358 дка, селскостопански фонд 263 243 дка, горски фонд 21 596 дка и територии със специфичен режим на ползване, а именно водни площи, депа за отпадъци, територии за транспорт и инфраструктура 6 124 дка. Средната надморска височина е 138.7 м.
Пътната мрежа в общината осигурява връзките на национално, регионално и локално равнище.
На територията на общината са изградени и функционират 73,9 км пътища, които по класове са:
- третокласна пътна мрежа - 59, км
- общинска пътна мрежа – 20,4 км
Обслужването на населението се осъществява от железопътен и автобусен транспорт. Град Бойчиновци е важен железопътен възел в района, свързващ общината и областния център с гр.Видин и гр.София. Пет от населените места – Бойчиновци, Мърчево, Охрид, Пали лула и Ерден са обхванати от жп мрежата.
На 17 км от гр. Бойчиновци преминава международният път Е-79.
Общината се характеризира с голямо разнообразие на растителен и животински свят. Отличава се с чиста околна среда – незамърсени води, въздух и почви. Ценно природно богатство на територията на общината са четирите вековни дъбови дървета в двора на училището в кв. Огоста на град Бойчиновци и в местността “Горно ливаге” между село Мърчево и Бойчиновци. В околностите на село Мадан се намира най-гъстата божурова поляна. Особено характерно за общината е наличието на редкия вид водна жълта роза / White Water – Lity или Castalia alba/ разпространена по течението на река Рибине в землище на село Лехчево.
Особено атрактивни са малката рекичка Рибине в землището на село Лехчево с растящите в нея красиви жълти водни рози /Nuphar Iutea/; петте величествени вековни дървета край Бойчиновци, червените поляни от цъфналия през май див божур, в горския масив край село Мадан, осемте православни храма, по-голяма част от които с над стогодишна история.
 

https://www.livechatalternative.com/