Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOH2F86
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOH2FO2

Образци на документи за изплащане на обезщетения за отчуждени имоти:

Дата на публикуване: 14.07.2023
Последна актуализация: 13.05.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Областният управител на област Монтана уведомява собствениците на имоти или на части от имоти, че изплаща определените парични обезщетения, за които отчуждителните актове РМС № 12 от 06.01.2023 г., РМС № 88 от 01.02.2023 г., РМС № 949 от 16.11.2012 г. и Заповед № ДС-09-5/30.08.2013 г. на Областния управител на област Монтана са влезли в законна сила. 
За целта е необходимо заинтересованите лица да представят в Областна администрация Монтана Заявление – образец 1 със следните документи:
1.    актуална скица на имота – оригинал;
2.    документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба; или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверено копие; 
3.    актуално удостоверение за наследници (при починал собственик) – оригинал;
4.    4.1. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или съсобствениците  – оригинал;
или: 
4.2. нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума – оригинал; 
или: 
4.3. документ от нотариус, удостоверяващ дела и размера на обезщетението в лева, в случаите, когато не може да се изготви споразумителен протокол за дяловете – оригинал. 
5.    актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляря – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата (за физическите лица) – оригинал. Удостоверение за банкова сметка на дружеството  (за юридическите лица) - оригинал.;
6.    удостоверение за липса на тежести върху имота от Служба по вписванията – оригинал;
7.    декларация, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по Образец №2;
8.    влязло в сила съдебно решение (ако е приложимо) – със заверка от съда за дата на влизане в сила.
9.    нотариално заверено пълномощно за подаване на заявление и/или изплащане на дължимото обезщетение, в случаите когато заявлението се подава от упълномощено лице – оригинал.
Документи се подават на място – в деловодството на Областна администрация Монтана или по пощата – чрез лицензиран пощенски оператор. 
Сумите за полагащите се обезщетения ще бъдат преведени по приложената към заявлението банкова сметка.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


С  Решение № 88 на Министерския съвет от 1 февруари 2023 г. e постановено отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Обход на град Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, в частта на пътен възел при км 102+753“, в землището на село Долна Вереница, община Монтана, област Монтана.
С Решение № 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 г. участък от път І-1 (Е-79) „Видин – Монтана“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на §5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и части от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.
С регистъра на засегнатите от отчуждаването с РМС № 88 от 01.02.2023 г. на Министерски съвет имоти в землището на село Долна Вереница, може да се запознаете тук:

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  
      С  Решение № 12 на Министерския съвет от 6 януари 2023 г. e постановено отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект), намиращи се в землищата на с. Ружинци, с. Плешивец, с. Гюргич и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин, с. Каменна Рикса, община Георги Дамяново, с. Белотинци, с. Смоляновци, с. Клисурица, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Долна Вереница и с. Войници, община Монтана, област Монтана.
    С Решение № 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 г. участък от път І-1 (Е-79) „Видин – Монтана“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на §5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
       Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и части от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.
      С регистъра на засегнатите от отчуждаването с РМС № 12 от 06.01.2023 г. на Министерски съвет имоти на територията на област Монтана, може да се запознаете тук:

 

О Б Я В Л Е Н И Е
   

Решение № 949 от 16.11.2012 г. на МС за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път I-1 (Е-79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20" на територията на област Монтана 
      С регистъра на засегнатите от отчуждаването с РМС №949 от 16.11.2012 г. на Министерски съвет имоти на територията на област Монтана, може да се запознаете тук:
 

О Б Я В Л Е Н И Е
   

Заповед № ДС-09-5 от 30.08.2013 г. на Областния управител на област Монтана за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект "Път ІІ-81 "Обход на град Берковица от км. 72+685,15 до км. 77+537,92=79+900, включително реконструкция на електропровод 20 Kv при км. 77+460".
      С регистъра на засегнатите от отчуждаването със Заповед № ДС-09-5 от 30.08.2013 г. на Областния управител на област Монтана имоти на територията на община Берковица, може да се запознаете тук:

https://www.livechatalternative.com/