Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOH2F86
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOH2FO2

Oтчуждаване път Видин-Ботевград

Дата на публикуване: 14.07.2023
Последна актуализация: 05.10.2023

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
СЪОБЩЕНИЕ

Областният управител на област Монтана уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Път I-1 (E-79) Обход на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, в частта на пътен възел при км 102+753“ в землището на с.Долна Вереница, община Монтана, област Монтана“, че започва процедура по изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт – РМС № 88 от 01.02.2023 г. е влязъл в законна сила, включително с приключили съдебни процедури.
За целта е необходимо заинтересованите лица да представят в Областна администрация Монтана следните документи:
1.    Заявление по образец - файл за изтегляне;
2.    Актуална скица на имота – оригинал;
3.    Документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба; или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверено копие; 
4.    Актуално удостоверение за наследници (при починал собственик) – оригинал;
5.    5.1. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или съсобствениците – оригинал;
или: 
5.2. нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума – оригинал; 
или: 
5.3. документ от нотариус, удостоверяващ дела и размера на обезщетението в лева, в случаите, когато не може да се изготви споразумителен протокол за дяловете – оригинал. 
6.    Актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляря – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата (за физически лица) – оригинал. Удостоверение за банкова сметка на търговското дружество (за юридическите лица) – оригинал;
7.    Удостоверение за липса на тежести върху имота от Служба по вписванията – оригинал;
8.    Декларация, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по Образец №2 файл за изтегляне;
9.    Влязло в сила съдебно решение (ако е приложимо) – със заверка от съда за дата на влизане в сила.
10.    Нотариално заверено пълномощно за подаване на заявление и/или изплащане на дължимото обезщетение, в случаите когато заявлението се подава от упълномощено лице – оригинал.
    Документи се подават от 21.07.2023 г. на място – в деловодството на Областна администрация Монтана или по пощата – чрез лицензиран пощенски оператор. 
Сумите за полагащите се обезщетения ще бъдат преведени по приложената към заявлението банкова сметка.
            Документите по образец са достъпни на интернет страницата на областна администрация Монтана  на адрес - https://montanaoblast.egov.bg и на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в раздел „Обяви“ на адрес - https://api.bg.

 

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
СЪОБЩЕНИЕ

Областният управител на област Монтана уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Модернизация на път I-1 (E-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ  път I-1) ≡ км 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект) на територията на областите Видин и Монтана“, че започва процедура по изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт – РМС № 12 от 06.01.2023 г. е влязъл в законна сила, включително с приключили съдебни процедури.
За целта е необходимо заинтересованите лица да представят в Областна администрация Монтана следните документи:
1.    Заявление по образец -файл за изтегляне;
2.    Актуална скица на имота – оригинал;
3.    Документ за собственост – решение на поземлена комисия; нотариален акт; договор за делба; или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариално заверено копие; 
4.    Актуално удостоверение за наследници (при починал собственик) – оригинал;
5.    5.1. нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или съсобствениците – оригинал;
или: 
5.2. нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума – оригинал; 
или: 
5.3. документ от нотариус, удостоверяващ дела и размера на обезщетението в лева, в случаите, когато не може да се изготви споразумителен протокол за дяловете – оригинал. 
6.    Актуално удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни лични данни на титуляря – правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата (за физически лица) – оригинал. Удостоверение за банкова сметка на търговското дружество (за юридическите лица) – оригинал;
7.    Удостоверение за липса на тежести върху имота от Служба по вписванията – оригинал;
8.    Декларация, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – по Образец №2 файл за изтегляне;
9.    Влязло в сила съдебно решение (ако е приложимо) – със заверка от съда за дата на влизане в сила.
10.    Нотариално заверено пълномощно за подаване на заявление и/или изплащане на дължимото обезщетение, в случаите когато заявлението се подава от упълномощено лице – оригинал.
    Документи се подават от 21.07.2023 г. на място – в деловодството на Областна администрация Монтана или по пощата – чрез лицензиран пощенски оператор. 
Сумите за полагащите се обезщетения ще бъдат преведени по приложената към заявлението банкова сметка.
            Документите по образец са достъпни на интернет страницата на областна администрация Монтана  на адрес - https://montanaoblast.egov.bg и на интернет страницата на Агенция пътна инфраструктура в раздел „Обяви“ на адрес - https://api.bg.

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ


С  Решение № 88 на Министерския съвет от 1 февруари 2023 г. e постановено отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Обход на град Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, в частта на пътен възел при км 102+753“, в землището на село Долна Вереница, община Монтана, област Монтана.
С Решение № 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 г. участък от път І-1 (Е-79) „Видин – Монтана“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на §5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и части от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.
С регистъра на засегнатите от отчуждаването с РМС № 88 от 01.02.2023 г. на Министерски съвет имоти в землището на село Долна Вереница, може да се запознаете тук:

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  
      С  Решение № 12 на Министерския съвет от 6 януари 2023 г. e постановено отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект), намиращи се в землищата на с. Ружинци, с. Плешивец, с. Гюргич и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин, с. Каменна Рикса, община Георги Дамяново, с. Белотинци, с. Смоляновци, с. Клисурица, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Долна Вереница и с. Войници, община Монтана, област Монтана.
    С Решение № 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 г. участък от път І-1 (Е-79) „Видин – Монтана“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на §5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
       Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и части от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.
      С регистъра на засегнатите от отчуждаването с РМС № 12 от 06.01.2023 г. на Министерски съвет имоти на територията на област Монтана, може да се запознаете тук:

 

https://www.livechatalternative.com/