Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOONN2
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOONF6

Монтана

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 06.02.2023

 

ОБЯВЛЕНИЕ


С  Решение № 88 на Министерския съвет от 1 февруари 2023 г. e постановено отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Обход на град Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, в частта на пътен възел при км 102+753“, в землището на село Долна Вереница, община Монтана, област Монтана.
С Решение № 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 г. участък от път І-1 (Е-79) „Видин – Монтана“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на §5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и части от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.
С регистъра на засегнатите от отчуждаването с РМС № 88 от 01.02.2023 г. на Министерски съвет имоти в землището на село Долна Вереница, може да се запознаете тук:

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

  
      С  Решение № 12 на Министерския съвет от 6 януари 2023 г. e постановено отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин - Ботевград“, участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ км 99+193 (километраж по проект), намиращи се в землищата на с. Ружинци, с. Плешивец, с. Гюргич и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин, с. Каменна Рикса, община Георги Дамяново, с. Белотинци, с. Смоляновци, с. Клисурица, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Долна Вереница и с. Войници, община Монтана, област Монтана.
    С Решение № 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 г. участък от път І-1 (Е-79) „Видин – Монтана“ е обявен за обект с национално значение по смисъла на §5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗДС.
       Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и части от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.
      С регистъра на засегнатите от отчуждаването с РМС № 12 от 06.01.2023 г. на Министерски съвет имоти на територията на област Монтана, може да се запознаете тук:

 

 

Обявление на Решение на МС - 419/31.07.2017г.

Решение на МС - 419/31.07.2017г.

Решение на МС - 673/04.09.2015г.

Решение на МС - 617/28.08.2014г.

Обявление във връзка с Решение на МС -325/19.05.2011г.


Във връзка чл. 39, от Закона за държавната собственост и Решение № 949 от 16 ноември 2012 г. на Министерския съвет обн. ДВ бр.92/ 23.11.2012 г.) в Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1, ще се приемат документи, доказващи правото на собственост върху имотите, отчуждени за изграждане на обект „Път І-1 (Е-79) Обход на град Монтана от км 102+060 до км 114+512.20” на територията на област Монтана, за изплащане на паричното обезщетение, определено в горецитираното решение.

За целта собствениците на отчуждените имоти следва да представят на гишето „Административно обслужване” в Областна администрация Монтана следните документи:

І. За физически лица:

1. Заявление – Образец № 1;

2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка към т. 1: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

3. Актуална скица на имота (оригинал);

4. Актуално удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен (оригинал или заверено копие);

5. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Монтана, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);

6. Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите (примерен образец № 4) в оригинал в случаите, когато:

- заявлението се подава от упълномощено лице, или

- имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците;

Забележка към т. 5: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.

7. Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал);

8. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка (оригинал);

9.Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);

10. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД) (Образец № 3)

Забележка към т. 9: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.


ІІ. За юридически лица:

1. Заявление – Образец № 2;

2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или на общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила.

3. Актуална скица на имота (оригинал);

4. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);

5. Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Монтана, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);

6. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата (оригинал);

7.Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.

 

https://www.livechatalternative.com/