Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOOF44
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOOFK2

Берковица

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 16.04.2021

Във връзка чл. 39а, от Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-09-5/30.08.2013 г. на областния управител на област Монтана в Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица" № 1, ще се приемат документи, доказващи правото на собственост върху имотите, отчуждени за изграждане на обект „Път И-81 „Обход на град Берковица от км. 72+685,15 до км. 77+537,92=79+900, включително реконструкция на електропровод 20 Kv при км. 77+460", за изплащане на паричното обезщетение, определено в горецитираната заповед.
За целта собствениците или наследници на отчуждените имоти следва да представят на гише „Административно обслужване" в Областна администрация Монтана следните документи:

I. За физически лица:
 

1.Заявление – Образец № 1;
2.Документ за собственост - решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);
3.Актуално удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен (оригинал или заверено копие);
4.Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Монтана, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
5.Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите
(примерен образец № 4) в оригинал в случаите, когато:
-заявлението се подава от упълномощено лице;
-имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците; Забележка към т. 5: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.
6.Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в
случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да
бъде изплатена сумата (оригинал);
7.Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка (оригинал);
8.Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);
9.Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД)
(Образец № 3). Забележка към т. 9: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.

II. За юридически лица:

1.Заявление – Образец № 2;
2.Документ за собственост - решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);
3.Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);
4.Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Монтана, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
5.Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната
банка, по която да бъдат преведени средствата (оригинал);
6.Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се
представлява от пълномощник.

https://www.livechatalternative.com/