Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q13
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR6

Областен съвет за развитие на област Монтана

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 12.02.2024

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание чл. 22, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за развитие:
1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
5. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
6. обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Председател на областния съвет за развитие е областният управител.
При изпълнение на своите функции председателят на областния съвет за развитие се подпомага от определен от него заместник областен управител.
Членове на областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от членовете му;
3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;
4. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
При отсъствие на председателя на областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и ръководят от определен от него заместник областен управител.
Председателят на областния съвет за развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.
Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на областния съвет за развитие непосредствено преди неговото гласуване.

СЪСТАВ:

Съставът на Oбластния съвет за развитие на област Монтана е определен със заповед ОКД-18-2-(1)14.12.2023г.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2024 година

Протокол от 07.02.2024 г.

2023 година

Протокол от 18.12.2023 г.

2019 година

Протокол от 10.12.2019 г.

Протокол от 24.06.2019 г.

2018 година

Протокол от 29.03.2018 г.

Протокол от 09.03.2018 г.

2017 година

Протокол от 23.06.2017 г.

Протокол от 05.05.2017 г.

2016 година

Протокол от 15.07.2016 г.

Протокол от 23.03.2016 г.

2015 година

Протокол от 22.12.2015г.

Протокол от 05.05.2015г.

Протокол от неприсъствена процедура

2014 година

Протокол 01.12.2014г.

Протокол 30.07.2014г.

2013 година

Протокол от 26.09.2013г.

Протокол от 25.06.2013г.

Протокол от 28.03.2013г.

2012 година

Протокол oт 07.12.2012г.

Протокол от 14.06.2012г.

Протокол oт 20.03.2012г.

2011 година

Протокол 06.12.2011г.

Протокол 30.03.2011г.

Протокол 26.01.2011г.

2010 година

Протокол от 29.10.2010г.

Презентации

2012 година

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г.

РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЗ 2014-2020 Г.

КОНСОРЦИУМ МОНТАНА КОНСУЛТ 2012 Г.

2013 година

Проект ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА 2014 – 2020 г.

Презентация на Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация за обособената територия на “В и К” ЕООД –Монтана.

Презентация на Регионалния генерален план за водоснабдяване и канализация за обособената територия на “В и К” ЕООД – Берковица.

https://www.livechatalternative.com/