Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18C0
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OI3

Обществен съвет

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 07.02.2022

В процес на актуализация........

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създава се на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на Областните администрации.
ФУНКЦИИ:
Общественият съвет е консултативен орган към Областния управител на област Монтана за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, становища и приемане на инициативи от Областния управител на област Монтана за развитие и провеждане на публичните политики в полза на българските граждани при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността на съвета е регламентирана в Правилник за организацията и дейността на Обществен съвет към Областен управител на област Монтана. Тя се осъществява на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и общински органи, равнопоставеност, плурализъм на мненията и публичност.

ПРАВИЛА за организацията и дейността на Обществен съвет към Областния управител на област Монтана .

СЪСТАВ:
Съставът на Обществения съвет към Областния управител на област Монтана е определен със  заповед ОКД-28-1-(1)/02.06.2021г.


ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТТА


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

Протокол от 25.01.2018г.

Протокол от 2017г.

https://www.livechatalternative.com/