Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOGGC7
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOGG22

Областен съвет по сигурност

Дата на публикуване: 21.12.2020
Последна актуализация: 07.02.2022

В процес на актуализация........

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Създаден на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 10 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 16 и 17 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 7, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в изпълнение на Постановление № 352 на Министерския съвет от 19.09.1997 г. за приемане на Правилник за състава и функциите на съветите за отбрана в областите и общините и Постановление № 258 на Министерския съвет от 02.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи.

ФУНКЦИИ:

Областният съвет по сигурност – Монтана (ОСС) е обществено-консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на изпълнителна власт и юридически лица, съобразно компетентността им подпомага председателя на ОСС при упражняване на правомощията си и изпълнение на дейностите по организиране и ръководство подготовката на икономиката и населението в областта за преминаване от мирновременно състояние към военновременен режим на работа, осигуряване и управление на гражданските ресурси за отбраната на страната извън ресурсите и средствата по плановете на въоръжените сили и защитата на населението и икономиката при бедствия..

СЪСТАВ:

Съставът на Областния съвет по сигурност – Монтана е определен със заповед ОКД-14-3/13.06.2017 г. и е, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – областен управител на област Монтана
СЕКРЕТАР: инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана и
ЧЛЕНОВЕ:1. Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана;
2. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана;
3. Даниела Миронова – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Монтана;
4. инж. Нели Дацова – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Монтана;
5. Ивайло Антонов – директор на Областна дирекция на МВР – Монтана;
6. Езекия Езекиев – директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Монтана при ДА „Национална сигурност”;
7. майор Калоян Стоянов – за началник на Военно окръжие – Монтана;
8. инж. Венцислав Райков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана;
9. д-р Серьожа Ценков – директор на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Монтана;
10. д-р Тодор Тодоров – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана;
11. д-р Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция – Монтана;
12. инж. Мая Ройдева – директор на Българския червен кръст – област Монтана;
13. Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана;
14. Станимир Тодоров – началник на Гранично полицейско управление – Чипровци към Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман;
15. Деница Славкова – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана;
16. д-р Герго Гергов – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана;
17. д-р Виолета Гергова – директор на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана;
18. Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието – Монтана;
19. Володя Вълов – директор на Областно пътно управление – Монтана;
20. Валери Иванов – управител на „В и К” ООД – Монтана;
21. инж. Георги Иванов – заместник-ръководител направление Монтана – Видин към „ЧЕЗ Разпределение – България” АД, София;
22. инж. Игор Репкин – ръководител звено Хидротехнически район – Монтана към „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия;
23. подп. Георги Крайнов – командир на военно формирование 54990, гр. Враца.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2016 година

Протокол от 02.12.2016г.

Протокол от 12.04.2016г.

2013 година

Протокол от 10.12.2013г.

2012 година

Протокол от 18.12.2012г.

Протокол от 05.01.2012г.

2010 година

Протокол от 30.11.2010г.

Протокол от 28.05.2010г

https://www.livechatalternative.com/