Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOGGV1
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOG803

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Монтана

Дата на публикуване: 21.12.2020
Последна актуализация: 07.02.2022

В процес на актуализация........

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание чл. 64а от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации.

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за намаляване на риска от бедствия в област Монтана:
1. разработва и координира изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия;
2. координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
3. разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия;
4. съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
5. съгласува общинските планове за защита при бедствия;
6. прави преглед и изготвя годишен доклад до съвета по чл. 62, ал. 3 за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта.

СЪСТАВ:
Съставът на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Монтана e  определен със  заповед ОКД-34-1/15.10.2018г.

https://www.livechatalternative.com/