Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOG0R2
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOG076

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

Дата на публикуване: 21.12.2020
Последна актуализация: 07.02.2022

В процес на актуализация........

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден в изпълнение на мярка 6.4. от Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията за периода 2004–2005 г. със Заповед № 411/03.12.2004 г. на Областния управител в област Монтана.
 
ФУНКЦИИ:
Основните функции на ООСППК, който е консултативен орган към Областния управител на област Монтана са:
•Да изпълнява държавната политика и други нормативни актове, засягащи корупцията на регионално ниво;
•Да осъществява координация на антикорупционните дейности на държавните институции, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и представители на бизнеса в областта;
•Да генерира и поддържа местни антикорупционни инициативи, дава мнения и препоръки за подобряване организацията на дейността на административните структури във връзка с предотвратяване на корупционни практики в тях;
•Да анализира проявите на корупция и конфликт на интереси и предлага политики за превенция и противодействие срещу тях;
•Да разглежда, дава становища и взема решения по жалби от частни лица и институции за корупционни действия.
 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
ООСППК, съгласно своя Правилник заседава веднъж на четири месеца, а при необходимост се свикват и извънредни заседания.
 
СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Иванов Белчев – Областен управител на Област Монтана;
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1. Десислава Димитрова Каменова– заместник областен управител на Област Монтана;
2. Камелия Александрова Василева – кореспондент на вестник 24 часа;
СЕКРЕТАР: Иван Димитров Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Верджиния Станиславова Савчева – прокурор в Окръжна прокуратура Монтана;
2. Мариян Спиридонов Божинов –началник РУ на МВР Вършец;
3. Дончо Иванов Трашлиев – н-к отдел „Митническо разузнаване и разследване” в Териториална дирекция Дунавска;
4. Анушка Василева Вълова – директор на офис на НАП в гр. Монтана;
5. Силвия Златева Спасова – главен финансов инспектор в АДФИ с място на работа гр. Монтана;
6. Биляна Иванова Харалампиева – началник отдел АПФСИО в Регионално управление по образованието Монтана;
7. Николет Асенова Белчева – главен секретар на Регионална здравна инспекция Монтана;
8. Иванка Димитрова Александрова – директор на ТП на НОИ Монтана;
9. Наташа Михайлова Димитрова – кмет на община Брусарци;
10. Мария Пенкова Лазарова – председател на РКС на КНСБ Монтана;
11. Пенка Димитрова Петрова – регионален секретар на СРС на КТ “Подкрепа” Монтана;
12. Представител на ТПП Монтана;
13. Тодор Иванов Тодоров – член на УС на Регионална занаятчийска камара Монтана и заместник председател на РЗК Монтана;
14. Людмил Кирилов Джурджов – заместник председател на УС на РК на БЛС Монтана;
15. Любомил Илиев Драганов – председател на Контролен съвет на КИИП-РК Монтана;
16. Роза Николова Петрова – председател на Дружество “Знание” Монтана;
17. Димитър Владимиров Първин – гл. редактор на в – к “Монт прес”.

ПРАВИЛНИК

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2016 година

02.12.2016г.

2015 година

Протокол от 15.12.2015г.

Протокол от 28.07.2015г.

2014 година

Протокол от 19.12.2014г.

2013 година

Протокол от 19.12.2013г.
Протокол от 05.11.2013г.

Протокол от 04.06.2013г.

2012 година

Протокол от 18.12.2012г.
Протокол от 27.09.2012г.

Протокол от 29.05.2012г.

https://www.livechatalternative.com/