Z6_PPGAHG80090170QD19NDGOGGJ6
Z7_PPGAHG80090170QD19NDGOGGB5

Областен консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча в област Монтана

Дата на публикуване: 21.12.2020
Последна актуализация: 17.02.2022

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча е създаден със Заповед № 141/26.03.2004 г. на Областен управител на област Монтана на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 33 и чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча, и чл. 29 от Закона за рибарството и аквакултурите. 

ФУНКЦИИ:

Консултативния съвет по охрана на горите към област Монтана подпомага Регионална дирекция по горите - Берковица и нейните поделения при изпълнение на държавната политика по опазване на горския фонд, обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи опазването на горите, рибата и дивеча, осигурява взаимодействие между органите и организации, имащи отношение по охрана на горите, оказва съдействие за регулиране взаимоотношенията между държавните органи, собствениците и ползователите на гори.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

При работата си Консултативния съвет се ръководи от изготвения от нея ПРАВИЛНИК за дейността на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча – Монтана, приет на проведено редовно заседание на 13.07.2011 г.

СЪСТАВ:
Съставът на Областен консултативен съвет по опазване на горите, рибата и дивеча в област Монтана е определен със заповед  ОКД-26-1/08.02.2022  .

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2019 година

 Протокол от 15.10.2019 г.

2018 година

Протокол от 12.12.2018 г.

2017 година

Протокол от 31.10.2017 г.

2016 година

Протокол от 29.11.2016 г.

2015 година

Протокол от 20.02.2015г.

2014 година

Протокол от 16.12.2014г.

2013 година

Протокол от 12.12.2013г.

2012 година

Протокол от 12.12.2012г.
Протокол от 03.08.2012г.

2011 година

Протокол от 13.12.2011г.
Протокол от 13.07.2011г.

https://www.livechatalternative.com/