Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QH6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UR5

Областна комисия по социална политика

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 01.02.2022

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създава се във връзка с Решение от 23.03.2016 г. на Областния съвет за развитие на област Монтана за приемане на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2016 – 2020 г.

ФУНКЦИИ:
Целите на Областна комисия по социална политика са:
1. подпомагане на областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика за социално подпомагане в областта;
2. оперативно координиране и консултиране на целия процес по изпълнението на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2016 – 2020 г.“ и на общинските планове за социална политика.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Правилник за устройството и дейността на Областна комисия по социална политика, приет от Областния съвет за развитие на област Монтана на 15.07.2016 г.

СЪСТАВ:
Съставът на ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА определен със заповед от ОКД-20-2/31.01.2022г.

 

Съставът на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) към ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА  e определен със заповед от ОКД-20-1/31.01.2022г.

 Годишен мониторингов доклад .

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2021 година

Протокол от 09.11.2021г.
Протокол от 17.09.2021г.
Картиране на социалните услуги за област Монтана.
Заповед от 16.03.2021г.
Заповед от 16.03.2021г.

2020 година

Протокол от 10.08.2020г.

2018 година

Протокол от 05.07.2018г.
Протокол от 13.04.2018г.

2017 година

Протокол от 05.05.2017г.

2016 година

Протокол от 21.07.2016г.

2015 година

Протокол от 15.06.2015г.
Протокол от 28.01.2015г.
Протокол от 08.01.2015г.

2014 година

Протокол от 11.03.2014 г

2013 година

Протокол от 29.04.2013 г.

2012 година

Протокол от 27.12.2012г.
Протокол от 10.05.2012г.


Презентация

https://www.livechatalternative.com/