Z6_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGCV7
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGSG0

Областна комисия „Военни паметници”

Дата на публикуване: 22.12.2020
Последна актуализация: 30.08.2023

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Областна комисия „Военни паметници” към Областния управител на област Монтана е създадена на основание чл. 6 от Закона за военните паметници.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областна комисия “Военни паметници” към Областния управител на област Монтана има за цел да оптимизира взаимодействието и взаимообвързаността в рамките на законовите правомощия на териториалните звена на централната администрация, органите на местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за постигане на ефективна държавна политика по отношение на военните паметници на територията на област Монтана.

СЪСТАВ:
Съставът на Областна комисия “Военни паметници” е определен със Заповед на Областния управител на област Монтана.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2016 година.

Протокол от 14.12.2016г.
Протокол от 28.07.2016г.

2014 година.

Протокол от 12.08.2014г.

2013 година.

Протокол от 13.12.2013г.
Протокол от 25.07.2013г.

2012 година.

Протокол от 11.12.2012г.
Протокол от 24.04.2012г.

2010 година.

Протокол от 15.10.2010г.

https://www.livechatalternative.com/