Z6_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGAM4
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGAE2

Областен кризисен щаб за изпълнение на плана за временна закрила в област Монтана

Дата на публикуване: 23.12.2020
Последна актуализация: 07.02.2022

В процес на актуализация........

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание раздел ІV, т. 10.1 от Плана за действие при временна закрила в област Монтана, вследствие масово навлизане на чужденци, търсещи временна закрила на територията на Република България и с цел осъществяване на оптимална координация при използване на регионалните ресурси за овладяване на възникнала криза

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областният кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана е обществено-консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на министерства и ведомства и кметове на общини от област Монтана, съобразно компетентността им подпомага Областния управител при упражняване на правомощията си за изпълнение на дейностите за приемане и временно настаняване на бежанци на територията на област Монтана.

СЪСТАВ:
Съставът на Областният кризисен щаб за изпълнение на плана за временна закрила в област Монтана е определен със Заповед № ОМП-02-11/18.08.2021 г. на Областния управител на област Монтана.

Протокол от 24.09.2013 г. от извършена проверка от междуведомствена комисия с личното участие на областния управител на област Монтана на ВПЦ – с. Охрид, община Бойчиновци за приемане и настаняване на бежанци.

https://www.livechatalternative.com/