Z6_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGA85
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSPGAO3

Областен координационен механизъм по деинституционализация за област Mонтана

Дата на публикуване: 23.12.2020
Последна актуализация: 07.02.2022

В процес на актуализация........

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за администрацията, чл. 4, ал. 3 и чл. 19 от Закона за социално подпомагане, Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приета с Решение на Министерския съвет от 24.02.2010 г., Плана за действие към Националната програма, приет с Решение на Министерския съвет от 24.11.2010 г., Меморандума за разбирателство между Министерство на здравеопазването, Агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане и организацията „Надежда и дом за децата”, както и поради настъпили промени в състава на Областен координационен механизъм по деинституционализация

ФУНКЦИИ:

Областният координационен механизъм по деинституционализация за област Монтана се създава с цел да осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнение на политики за деинституционализация.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Областният координационен механизъм по деинституционализация е утвърден от Областния управител на област Монтана със Заповед № РД-20-63 от 12.09.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана;

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана;

ПОСТОЯННИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Георги Цеков – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана;
2. Спаска Тодорова – главен експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана /резервен представител/;
3. Мая Райкова – гл. експерт „Социални дейности” – община Монтана;
4. Даниела Найденова – ст. експерт към Областна администрация Монтана;
5. Светлин Георгиев – началник отдел „Закрила на детето” – Монтана;
6. Д-р Рени Славкова – главен секретар на Регионална здравна инспекция – Монтана;
7. Инна Йосифова – инспектор БППМН при Областна дирекция на МВР – Монтана;
8. Тони Тодоров – директор на Комплекс за социални услуги – Монтана;
9. Д-р Татяна Кабзималова – директор на Комплекс за здравни и социални услуги „Св. Мина” – Монтана;
10. Альона Арсенова – началник на отдел „Социални дейности и програми за заетост” община Лом;
11. Константин Тодоров – социален работник в отдел „Закрила на детето” – Лом.
 

https://www.livechatalternative.com/