Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GM0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SG4
Електронни административни услуги Административни услуги Комплексно административно обслужване Център за административно обслужване Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления Образци на документи за изплащане на обезщетения

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.12.2022

Административното обслужване в областна администрация Монтана се осъществява при спазване на принципите, установени в Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредба за административното обслужване, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на клиента, както и всички действащи нормативни актове в Република България.

https://www.livechatalternative.com/