Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QJ4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ31O5

Структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2021

Структура на Областна администрация Монтана

 

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
Административното ръководство на областната администрация се осъществява от главен секретар.
Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.

Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". Тя подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

Специализираната администрация включва следните направления:

  • "Държавна собственост"
  • "Регионално развитие"
  • "Координация и административен контрол".


Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Тя осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Общата администрация включва следните направления:

  • "Финансово-стопански дейности"
  • "Правно-нормативно обслужване"
  • "Управление на собствеността"
  • "Човешки ресурси"
  • "Отбранително-мобилизационна подготовка"
  • "Информационно обслужване и технологии"
  • "Административно обслужване".
https://www.livechatalternative.com/