Z6_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSP8SC5
Z7_PPGAHG8009G9E0QD1LVKSP8SS3

Лични данни

Дата на публикуване: 04.01.2021
Последна актуализация: 13.05.2021

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ от Областна администрация Монтана
във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
(Общ регламент относно защитата на данните)

Областна администрация Монтана
3400 Монтана, пл. Жеравица №1
ЕИК: 000320534
Тел: 096/ 399 101
Е-mail: montana@montana.government.bg

Лице по защита на личните данни:
телефон 096/ 399 117
Е-mail: montana@montana.government.bg

Лични данни.

https://www.livechatalternative.com/