Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QR5
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3104

Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Правомощията на областния управител включват упражняване контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Тук ще намерите информация за върнати и оспорени решения на общинските съвети на територията на Област Монтана.

https://www.livechatalternative.com/