Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q35
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3107

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.12.2022

Областна администрация Монтана провежда националната политика на изпълнителната власт на територията на област Монтана при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на областта и икономическия и растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.

https://www.livechatalternative.com/